Mathemateg Pob dydd 1
Mathemateg Pob dydd 1

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 1

13 Dod â phopeth ynghyd

Llongyfarchiadau ar gwblhau Mathemateg pob dydd 1. Gobeithiwn eich bod wedi mwynhau’r profiad ac yn awr wedi’ch ysbrydoli i ddatblygu’ch sgiliau mathemateg ymhellach.

Drwy gydol y cwrs hwn, rydych wedi datblygu’ch sgiliau yn y meysydd canlynol:

 • deall a defnyddio rhifau cyfan, a deall rhifau negatif mewn cyd-destunau ymarferol

 • adio, tynnu, lluosi a rhannu rhifau cyfan gan ddefnyddio amrywiaeth o strategaethau

 • deall a defnyddio cywertheddoedd rhwng ffracsiynau, degolion a chanrannau cyffredin

 • adio, tynnu, lluosi a rhannu degolion hyd at ddau le degol

 • datrys problemau syml sy’n ymwneud â chymarebau

 • datrys problemau sy’n galw am gyfrifo gyda mesuriadau cyffredin, gan gynnwys amser, hyd, pwysau, cynhwysedd a thymheredd

 • trosi unedau mesur yn yr un system

 • cael a dehongli gwybodaeth o dablau, siartiau a graffiau

 • casglu a chofnodi data arwahanol, a threfnu a chynrychioli gwybodaeth mewn ffyrdd gwahanol

 • canfod cymedr ac amrediad grŵp o rifau

 • defnyddio data i asesu tebygolrwydd canlyniad

 • adnabod siapiau gwahanol

 • gweithio gydag arwynebedd a pherimedr, a lluniadau wrth raddfa.

FSM_1_WELSH

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored335.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad336 a Thystysgrifau337.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn338 a chofrestrwch i'n cylchlythyr339 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored