Mathemateg Pob dydd 1
Mathemateg Pob dydd 1

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 1

2 Trin data

Beth yw ystyr trin data?

Dyma ddiffiniadau o’r geiriau:

  • Trin: Defnyddio, gweithredu, rheoli.

  • Data: Ffeithiau, yn arbennig ffeithiau rhifiadol, wedi’u casglu at ei gilydd er cyfeiriad neu wybodaeth.

Felly, ystyr yr ymadrodd ‘trin data’ yw gallu darllen, deall a dehongli ffeithiau a ffigurau.

Rydych yn gwneud hyn bob dydd os ydych yn edrych ar amserlenni bysiau a threnau, neu ddiagramau, siartiau a graffiau. Mae’r rhain i gyd yn dangos gwybodaeth gymhleth mewn ffordd mor syml â phosibl.

Yn wir, mae pentyrrau o ddata o’ch cwmpas! Os ydych yn archebu gwyliau gan ddefnyddio llyfryn, mae hwn yn llawn data mae angen ichi eu deall. Er enghraifft:

  • tablau sy’n dangos rhestrau prisiau

  • mapiau neu ddiagramau sy’n dangos ble mae’r gyrchfan gwyliau neu’r pellter i’r maes awyr

  • siartiau a graffiau i ddangos y tymereddau a’r oriau o heulwen.

Efallai y bydd y llyfryn yn darparu’r holl wybodaeth mae arnoch ei hangen i gymharu gwyliau a dewis yr un rydych ei eisiau. Os gallwch, edrychwch trwy lyfryn gwyliau i weld drosoch eich hun: mae’r tablau, siartiau, graffiau a diagramau yn ei gwneud yn haws deall y wybodaeth.

FSM_1_WELSH

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored335.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad336 a Thystysgrifau337.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn338 a chofrestrwch i'n cylchlythyr339 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored