Mathemateg Pob dydd 1
Mathemateg Pob dydd 1

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 1

6 Graffiau llinell

Nawr eich bod wedi edrych ar siartiau cylch a siartiau bar, dewch inni edrych ar graffiau llinell. Caiff y rhain eu lluniadu trwy farcio (neu blotio) pwyntiau ac yna tynnu llinell syth rhyngddynt. Efallai eich bod wedi eu gweld mewn llyfrynnau gwyliau neu o bosibl ar y teledu.

Described image
Ffigur 16 Graff llinell cyfraddau llog

Awgrym: Mae’n well defnyddio papur graff neu bapur sgwariau wrth luniadu graffiau llinell, oherwydd mae’n ei gwneud yn haws plotio’r pwyntiau.

Enghraifft: Y gwerthwr tai

Sut fyddech chi’n cyflwyno gwybodaeth fel graff llinell? Gwyliwch y fideo canlynol i gael gwybod.

Download this video clip.Video player: 03_ani_line_graphs_welsh_boards.mp4

Dyma dabl yn dangos nifer y tai a werthwyd gan werthwr tai dros gyfnod o chwe mis. Sut allech chi gynrychioli’r wybodaeth hon fel graff llinell?

I luniadu hyn mewn graff, yn gyntaf mae angen ichi luniadu’r echelinau. Mae'r misoedd yn mynd ar yr echelin waelod (llorweddol) a’r gwerthiannau tai i fyny’r ochr chwith ar yr echelin fertigol.

Nesaf, mae angen inni benderfynu sut i rannu’r echelinau. Mae chwe mis, felly bydd chwe marc ar yr echelin lorweddol. Y nifer fwyaf o dai a werthwyd oedd 9, felly aiff yr echelin fertigol o 0 i 10.

Nawr gallwn ddechrau marcio ein pwyntiau. Gan ddechrau â rhes gyntaf y tabl, ewch i fyny llinell mis Ionawr. Pan gyrhaeddwch y llinell ar draws wedi’i marcio 2, gwnewch groes fach. Gwnewch hyn ar gyfer y pwyntiau eraill. Yn olaf, tynnwch linell rhwng y pwyntiau gan ddefnyddio pren mesur, ac ychwanegwch eich teitl.

Dyma grynodeb. I luniadu graff llinell, mae angen ichi luniadu’r echelinau llorweddol a fertigol a’u labelu. Rhannwch yr echelinau yn raddfeydd addas, i wneud hyn, mae angen ichi edrych ar y data a chanfod beth yw’r rhif lleiaf a’r rhif mwyaf. Plotiwch y pwyntiau o’ch data gan ddefnyddio pensil i wneud croesau bach. Tynnwch linell rhwng y pwyntiau gan ddefnyddio pren mesur, a rhowch deitl i’ch graff.

End transcript
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Crynodeb o’r dull

I luniadu graff llinell, mae angen ichi:

 • luniadu’r echelinau llorweddol a fertigol, a’u labelu

 • rhannu’r echelinau hyn yn raddfeydd addas – i wneud hyn, mae angen ichi edrych ar y data a chanfod beth yw’r rhif lleiaf a’r rhif mwyaf

 • plotio’r pwyntiau o’ch data, gan ddefnyddio pensil i wneud croesau bach

 • tynnu llinell rhwng y pwyntiau gan ddefnyddio pren mesur

 • rhoi teitl i’ch graff.

Nawr rhowch gynnig ar y gweithgaredd canlynol. Cofiwch wirio’ch atebion pan fyddwch wedi cwblhau’r cwestiynau.

Gweithgaredd 13: Creu graff llinell

Yn aml, defnyddir graffiau llinell mewn llyfrynnau gwyliau i ddangos y tymereddau neu’r oriau o heulwen mewn cyrchfan benodol.

Mae’r tabl canlynol yn dangos yr oriau o heulwen mewn cyrchfan gwyliau. Gan ddefnyddio’r data o’r tabl, lluniadwch graff llinell ac yna atebwch y cwestiynau isod.

MisOriau o heulwen
Mai6
Mehefin7
Gorffennaf8
Awst9
Medi8
Hydref7
 1. Pa fis oedd yr un mwyaf heulog?

 2. Ym mha fis cafwyd yr heulwen leiaf?

Ateb

Wrth luniadu’ch graff llinell, dylech:

 • luniadu’r echelin lorweddol gan ei labelu ‘Misoedd’; a’r echelin fertigol gan ei labelu ‘Oriau o heulwen’

 • rhannu’r echelinau’n raddfeydd addas – 6 a 9 yw’ch rhifau lleiaf a mwyaf, felly gallai’ch graddfa fod yn un sgwâr am un awr

 • plotio’r pwyntiau o’ch data, gan ddefnyddio pensil a gwneud croesau bach

 • tynnu llinell rhwng y pwyntiau gan ddefnyddio pren mesur

 • rhoi teitl i’ch graff, fel ‘Oriau o heulwen mewn cyrchfan gwyliau dros gyfnod o chwe mis’.

Dylai’r graff llinell gorffenedig edrych rhywbeth fel hyn:

Described image
Ffigur 17 Graff llinell heulwen

Yr atebion i’r cwestiynau:

 1. Awst yw’r mis mwyaf heulog.

 2. Mai yw’r mis lleiaf heulog.

Edrychwch ar y graff llinell canlynol. Weithiau mae’n gwneud synnwyr creu graff ar dudalen ar draws yn hytrach nag ar i fyny.

Described image
Ffigur 18 Graff llinell tymereddau

Crynodeb

Yn yr adran hon, rydych wedi dysgu sut i gyflwyno data mewn graffiau llinell.

FSM_1_WELSH

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.