Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Gofalu am oedolion

1 Beth yw cyfathrebu?

Gweithgaredd 1

Timing: Dylech neilltuo tua 10 munud

Edrychwch ar y delweddau hyn. Beth sydd gan yr holl bethau hyn yn gyffredin?

imageimageimageimage
Y ddelwedd a ddisgrifir
(a) Aderyn yn canu
Y ddelwedd a ddisgrifir
(b) Ambiwlans gyda goleuadau'n fflachio a seiren
Y ddelwedd a ddisgrifir
(c) Ffôn symudol sy'n derbyn neges destun
Y ddelwedd a ddisgrifir
(ch) Cath yn troelli o amgylch traed ei pherchennog ac yn canu grwndi'n uchel
Y ddelwedd a ddisgrifir
(d) Person yn gafael yn llaw rhywun arall
Y ddelwedd a ddisgrifir
(dd) Babi'n crïo
Y ddelwedd a ddisgrifir
(e) Ffôn yn canu a pherson yn ateb
Y ddelwedd a ddisgrifir
(f) Teledu gyda'r newyddion yn dod ymlaen

Ffigur 1 Beth sydd ganddynt yn gyffredin?

Edrychwch eto, a nodwch beth mae pob un ohonynt yn ei gyfathrebu yn eich barn chi.

You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Sylwadau

 • a.Aderyn yn canu – gallai fod yn ceisio amddiffyn ei diriogaeth neu ddenu cymar.
 • b.Ambiwlans gyda goleuadau'n fflachio a seiren – allan o'r ffordd, rwyf ar frys.
 • c.Ffôn sy'n derbyn neges destun – mae rhywun am ofyn neu ddweud rhywbeth wrth rywun arall. something.
 • d.Cath yn troelli o amgylch traed ei pherchennog ac yn canu grwndi'n uchel – mae hyn fel arfer yn golygu ei bod eisiau bwyd!
 • e.Person yn gafael yn llaw rhywun arall – cynnig cysur neu garedigrwydd.
 • f.Babi'n crïo – ei unig ffordd o ddweud wrthych fod rhywbeth yn bod.
 • g.Ffôn yn canu a pherson yn ateb – mae rhywun am ofyn neu ddweud rhywbeth wrth rywun arall.
 • h.Radio/teledu gyda'r newyddion yn dod ymlaen – gwybodaeth am beth sy'n digwydd yn y byd.

Mae pob un ohonynt yn cyfathrebu mewn rhyw ffordd – mae gan bob un ohonynt rywbeth i'w ddweud wrthych.

Rydym yn cyfathrebu drwy'r adeg, weithiau heb sylweddoli hynny. Weithiau, gall rhywbeth mor syml â chodi aeliau, gwenu neu wgu gyfleu neges a gaiff ei deall yn glir rhwng un person â'r llall. Mewn gwirionedd, dull o gyfathrebu yw popeth a wnawn. Gallwn ddangos i bobl sut hwyliau sydd arnom dim ond yn y ffordd rydym yn cerdded i lawr y stryd neu'r ffordd rydym yn ateb y ffôn. Mae'r gweithgaredd nesaf yn gofyn i chi feddwl am y ffyrdd y mae pobl yn cyfathrebu.

Gweithgaredd 2

Timing: Dylech neilltuo tua 5 munud

Fel rydych newydd ei weld, mae sawl ffordd o gyfathrebu. Ysgrifennwch o leiaf ddeg ohonynt yma.

You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Sylwadau

Dyma rai ohonynt:

 • blog
 • iaith y corff
 • e-bost
 • cyswllt llygad
 • Facebook
 • llythyrau
 • ystumiau corfforol
 • lluniau
 • podlediad
 • radio
 • iaith arwyddion
 • Skype
 • lleferydd
 • ffôn
 • neges destun
 • cyffyrddiad
 • teledu
 • Twitter
 • ysgogiad llais

a llawer mwy.

CYM-CFA-1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored