Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Gofalu am oedolion

3.1 Nid yw gwrando yr un fath â chlywed

Mae clywed yn cyfeirio at y synau rydych yn eu clywed, ond mae angen i chi ganolbwyntio er mwyn gwrando. Mae angen sylwi ar y geiriau ac ar sut y cânt eu dweud wrth wrando.

  • Pa fath o iaith sy'n cael ei defnyddio?
  • Beth mae tôn y llais yn ei ddweud wrthych?
  • Beth mae iaith corff y person yn ei ddweud wrthych?

Mae angen i chi fod yn ymwybodol o negeseuon llafar a di-lafar, ac mae eich gallu i wrando'n dda yn dibynnu ar ba mor dda rydych yn gweld ac yn deall y negeseuon hyn.

Gweithgaredd 8

Timing: Dylech neilltuo tua 15 munud

Gwyliwch y sgwrs TED hon am wrando gweithredol

Download this video clip.Video player: Gwrando gweithredol

Gwrando gweithredol

[CURO DWYLO]
KATIE OWENS
Felly, rwy'n cerdded, ac mae fy ffrind Dom wrth fy ymyl. Ac mae'n disgrifio'r syniad gwych yma sydd ganddo ar gyfer ASG. Ond, yn lle cymryd sylw o'r hyn mae'n ei ddweud, rwy'n edrych ar bosteri, y posteri cŵl ar y wal. Ac mae fy ffôn yn canu. Felly rwy'n ateb yr alwad ac yn parhau â'r sgwrs honno a gawsom ni neithiwr. Ac yna rwy'n troi at Dom, ac mae'n dweud, oni fyddai hynny'n cŵl? Ac rwy'n dweud, aros, beth fyddai'n cŵl?
Sylweddolais nad oeddwn yn ymgysylltu â'r person oedd wrth fy ochr. A doedd hynny ddim yn dda. Ac felly, nawr yn fy mywyd fy hun, rwy'n ceisio defnyddio dulliau gwrando gweithredol. Ac mae tri gair yn dod i'm pen pan fyddaf yn meddwl am wrando gweithredol, sef bod, yma, nawr. Cipio'r foment. Byw yn y foment. Gwrando ar y person sydd wrth eich ymyl.
Er mwyn gwneud hyn, rwy'n anwybyddu unrhyw beth a allai dynnu fy sylw. Rwy'n rhoi fy ffôn yn fy mhoced, yn cael gwared ar y poster hwnnw yn fy mhen. Ac yna rwy'n defnyddio fy wyneb a'm corff i gyfleu fy mod yn agored a bod gennyf ddiddordeb yn yr hyn y mae'r person hwn yn ceisio ei gyfathrebu. Rwy'n cynnal cyswllt llygad ag ef. Nawr, dydw i ddim yn syllu oherwydd, a bod yn onest, fel rhywun pum troedfedd o daldra, gallaf ddweud bod cael rhywun yn syllu arnoch yn gallu bod yn frawychus. Felly, rwy'n gwneud cyswllt llygad achlysurol. Rwy'n dadgroesi fy nwylo, yn peidio â gwasgu fy nyrnau, ac yn rhoi gwybod iddo fy mod yma i wrando. A phan fydd wedi gorffen mynegi ei deimladau, rwy'n crynhoi. Felly beth rydych chi'n ei ddweud yw – ac mae'n rhoi cyfle iddynt ddweud na, na, na. Rydych chi'n anghywir. Dyna beth rwy'n ei ddweud. Ac yna bydd yn egluro popeth unwaith eto. A byddaf yn dweud iawn, iawn, felly beth rwyt ti'n ei feddwl go iawn yw hyn. A bydd yn cytuno. Rwyt ti'n deall. Rwyt ti'n ei gweld hi. Diolch am wrando arnaf. Mae gwrando yn offeryn mor bwerus. Mae'n cyfleu wrth bobl eich bod yma i wrando arnynt, nad ydych wedi ymgolli yn rhywbeth arall nad yw'n gysylltiedig nac yn berthnasol. Mae angen cadw hynny ar gyfer eich amser Facebook, yr amser pan fyddwch yn sgwrsio gyda'ch ffrindiau am hanner nos, nid nawr, nid pan fydd pobl yn sefyll o'ch blaen chi. Ac felly dyma beth rwy'n eich herio i'w wneud. Anwybyddu unrhyw beth a allai dynnu eich sylw. Defnyddio eich wyneb a'ch corff. Gadewch iddynt wybod bod gennych ddiddordeb yn beth sydd gennych i'w ddweud. Ac, yn olaf, rhowch adborth. Gadewch iddynt wybod eich bod yn gwrando drwy'r amser, eich bod yno iddynt. Ac rwy'n addo, pan fydd angen i chi roi hyn ar waith yn eich bywyd eich hun, y bydd yn gwneud gwahaniaeth mawr o ran cipio'r foment.
A chofiwch, nid yw'n hawdd. Mae'n bendant yn anodd. Mae angen canolbwyntio. A dydw i dal ddim yn gwrando ar bobl weithiau. Ac rwy'n teimlo'n wael pan fydd hynny'n digwydd. Ond pan fyddaf yn gwrando, mae'n gwneud gwahaniaeth mawr. Diolch am wrando.
[CURO DWYLO]
End transcript: Gwrando gweithredol
Gwrando gweithredol
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Mae Katie Owens yn dweud wrthym am gofio tri gair allweddol er mwyn gallu gwrando'n weithredol, sef:

  • Bod
  • Yma
  • Nawr.

Beth yw ystyr hyn yn eich barn chi? Ysgrifennwch eich ateb isod.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Sylwadau

Mae Katie Owens yn dweud y dylem fod yn bresennol i'r person rydym yn gwrando arno. Mae angen i ni rannu'r foment ag ef, peidio â gwneud unrhyw beth arall a sicrhau nad oes unrhyw beth yn tynnu ein sylw, fel ffonau symudol neu gael un llygad ar y teledu. Mae hefyd yn ddefnyddiol i grynhoi beth mae rhywun wedi'i ddweud wrthych, rhoi cyfle iddo sicrhau eich bod wedi gwrando'n gywir ac wedi deall beth oedd ganddo i'w ddweud.

CYM-CFA-1

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.