Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Gofalu am oedolion

3.1 Amddifadu o ryddid a chyfyngiadau

Er mwyn eich annog i ddechrau meddwl yn ehangach am y pwnc hwn a beth mae'n ei olygu i ofalwyr, edrychwch ar y fideo hwn am Tim a'i awydd am bysgod a sglodion.

Download this video clip.Video player: Gweithio mewn ffordd sy'n grymuso - pysgod a sglodion

Gweithio mewn ffordd sy'n grymuso - pysgod a sglodion

ANN
Helo, Tim, shw' mae?
TIM
Shw’mae, Ann? Da iawn, diolch. Gobeithio nad oes ots gen ti, ond y rheswm dwi wedi galw heibio yw, rwy'n llwgu, ac mae chwant pysgod a sglodion arna i.
ANN
Pysgod a sglodion? Pam mae chwant pysgod a sglodion arnat ti?
TIM
Wel, dydw i ddim wedi cael rhai ers blynyddoedd, ac maen nhw mor flasus.
ANN
Rwyt ti'n gwybod beth ddywedodd y meddyg, yr holl fraster a saim, dyw e ddim yn gwneud lles i ti, Tim.
TIM
Wn i, ond –
ANN
Elli di ddim.
TIM
Pam lai, dim ond y tro hwn?
ANN
Na, elli di ddim. Byddan nhw'n gwneud cinio rwan; wnai ôl salad i ti.
End transcript: Gweithio mewn ffordd sy'n grymuso - pysgod a sglodion
Gweithio mewn ffordd sy'n grymuso - pysgod a sglodion
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Mae'r Trefniadau Diogelu Person Rhag Cael ei Amddifadu o'i Ryddid yn rhan o Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005 [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] . Y nod yw sicrhau bod pobl sy'n derbyn gofal yn cael gofal mewn ffordd nad yw'n cyfyngu ar eu rhyddid fwy nag sydd ei angen. Dylai'r mesurau diogelwch sicrhau y dylid ond gwneud hyn pan fydd er budd gorau i'r person ac nad oes ffordd arall o ofalu amdano.

Mae penderfyniad llys diweddar wedi rhoi diffiniad o ystyr 'amddifadu o ryddid'. Bydd person yn cael ei amddifadu o'i ryddid pan fydd dan oruchwyliaeth a rheolaeth barhaus ac nid yw'n rhydd i adael, ac nid oes gan y person alluogrwydd i gydsynio i'r trefniadau hyn.

(Ffynhonnell: Y Gymdeithas Alzheimer)

Dylid cynnal asesiad risg o unrhyw fath o gyfyngiad o fewn lleoliad gofal (yn cynnwys cartref y person) a chael cydsyniad ar gyfer y weithred benodol. Os nad oes gan rywun alluedd, ac y gwneir trefniadau ar ei ran, dylid dewis yr 'opsiwn lleiaf cyfyngol' bob amser, yn enwedig os yw'r cyfyngiadau a ddefnyddir yn golygu bod gan ofalwyr reolaeth lwyr ac effeithiol oherwydd y gallai hyn olygu bod y person yn cael ei amddifadu o'i ryddid.

Gweithgaredd 8

Timing: Dylech neilltuo tua 10 munud

Darllenwch yr erthygl hon o'r Daily Mail (2012), sy'n rhoi enghraifft o'r ffordd y defnyddiwyd y Trefniadau Diogelu Person Rhag Cael ei Amddifadu o'i Ryddid i orddiogelu rhywun.

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Sylwadau

Er bod gan y person dan sylw ddementia, ni ellid profi na allai wneud penderfyniad ynghylch mynd ar wyliau.

Roedd y cwpwl wedi bod ar sawl mordaith yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf, felly byddai ganddi ddealltwriaeth o ystyr y penderfyniad.

Roedd y cyngor wedi bod yn meddwl mwy ynghylch dod o hyd i ffyrdd o'i hatal rhag mynd ar fordaith na dod o hyd i ffyrdd o wneud hyn yn bosibl.

CYM-CFA-1

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.