Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Gofalu am oedolion

4 Gofal sy'n canolbwyntio ar y person a hunanreolaeth

Mae gweithio mewn ffordd sy'n canolbwyntio ar y person ac annog pobl i reoli agweddau ar eu gofal eu hunain yn dda i chi ac i'r person neu'r bobl rydych yn gofalu amdano/amdanynt. Bydd dull o ofalu sy'n canolbwyntio ar y person yn canolbwyntio ar anghenion a nodau personol yr unigolyn, sy'n eu rhoi yng nghanol y cymorth a gânt.

Mae'r pwnc hwn yn sôn am annog y bobl rydych yn eu helpu i gymryd cyfrifoldeb dros eu gofal a'u rheolaeth eu hunain. Mae hyn yn bwysig i'w lles ac mae hefyd yn rhoi rhywfaint o amser i chi fwynhau'r person rydych yn ei helpu. Drwy helpu'r person sy'n derbyn gofal yn y ffordd sy'n gweithio orau iddo ef, gellir sicrhau lles emosiynol a chorfforol gwell i'r ddwy ochr.

Gweithgaredd 5

Timing: Dylech neilltuo tua 10 munud

Gwrandewch ar y podlediad sain hwn am ddiwallu anghenion Jackie, sydd â nam ar ei golwg.

[O fewn y cwrs hwn yn unig y dylid defnyddio'r cynnwys sain hwn.]

Download this audio clip.Audio player: Byw â nam ar y golwg

Byw â nam ar y golwg: cymorth nyrs

JACKIE
Roedd angen i'r nyrsys fy nghysuro, sy'n swnio fel term rhyfedd i'w ddefnyddio. Roeddwn am gael cydymdeimlad, sydd eto yn derm na fyddech yn ei ddefnyddio'n aml gyda rhywun sydd â nam neu anabledd, ond gan fy mod mor sâl ar y pryd, roedd angen i mi gael rhywun i ofalu amdanaf. Roedd hefyd angen i'r nyrsys gredu ynof oherwydd nid yw'r math hwn o nam yn amlwg i'r person arall – gallaf ond disgrifio ac egluro beth rwyf yn ei weld neu'n ei deimlo neu'n ei glywed ac ati – a phan na fydd gennych ddiagnosis fel y cyfryw, gan nad oeddwn wedi cael un ar y pryd, nid oes gennych unrhyw beth i ddal gafael arno felly roedd angen i mi wybod bod y nyrsys yn credu yn yr hyn roeddwn yn ei ddweud a'm cysuro a'm llonyddu.
Mae annibyniaeth yn arbennig o bwysig i unrhyw un sydd ag unrhyw fath o nam, ond mae'r llwybr at annibyniaeth yn eithaf hir ac anodd. Ar y dechrau, rydych yn fwyaf dibynnol ar bobl ac mae angen i chi gael y cydymdeimlad, y cymorth a'r help hwnnw i oroesi symptomau cychwynnol yr hyn rydych yn ei brofi. Wrth i chi ddysgu sut i fyw gyda'r nam, yna mae angen i chi allu cymryd rheolaeth o'ch bywyd a dyma ble y gall nyrsys chwarae rôl fawr, drwy allu rhoi'r pŵer i'r person sydd â'r nam. Mae'n hawdd iawn bod am wneud pethau dros bobl ond nid yw hynny'n helpu neb yn yr hirdymor; mae angen i chi alluogi'r person hwnnw i wneud pethau drosto'i hun. Rydych yn siarad ag ef, rydych yn gofyn iddo beth y mae am ei wneud, rydych yn gofyn iddo beth y gall ei wneud drosto'i hun yn ei farn ef, ac rydych yn ei wthio ychydig ymhellach bob tro. Ond eto, mae angen i chi fod yn glyfar iawn yma ac mae angen i chi nodi pan fydd angen i'r person hwnnw stopio, pan fydd angen iddo ddal yn ôl rhywfaint a phan fydd angen rhywfaint o gymorth arno. Felly mae'n anodd iawn i nyrs yma gan nad ydych yn gwybod sut fydd person yn ymateb. Nid ydych yn gwybod yn union faint o ddibyniaeth neu annibyniaeth y gall fod ei angen arno ar unrhyw adeg benodol felly mae angen i chi asesu'r person hwnnw bob awr weithiau, yn hytrach na bob dydd, yn enwedig pan fydd pethau penodol yn digwydd, ond hyrwyddo annibyniaeth yw un o'r prif rolau y gall nyrs ei darparu ar gyfer rhywun sydd â nam.
End transcript: Byw â nam ar y golwg
Byw â nam ar y golwg
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Mae Jackie yn siarad am y ffaith bod angen i'w gofalwyr roi cymorth iddi a'i grymuso. Ceisiwch roi eich hun yn esgidiau gofalwr Jackie, a meddyliwch sut y byddech yn helpu rhywun sydd â nam ar ei olwg heb wneud iddo deimlo ei fod yn colli ei annibyniaeth.

  • Sut mae Jackie yn teimlo yn eich barn chi?
  • Beth y gellid ei wneud i wella ansawdd bywyd Jackie?
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Sylwadau

Roedd Jackie yn poeni ynghylch peidio â chael diagnosis ar gyfer ei chyflwr, ac roedd yn teimlo na fyddai'r tîm gofal iechyd yn sylwi ar ei symptomau. Byddai angen i'w gofalwr fod yn gefnogol a gofalus o hyd, gan ofyn iddi siarad am y ffordd roedd yn teimlo a pha gymorth oedd ei angen arni.

Mae Jackie yn siarad am y cydbwysedd rhwng rhoi'r annibyniaeth i berson gyflawni tasgau bob dydd, a'i helpu i wneud hynny. Mae annibyniaeth Jackie yn bwysig iddi felly byddai angen i chi feddwl am ffyrdd o wneud iddi deimlo'n annibynnol, fel ei helpu i gael gwybod am gymhorthion i'w galluogi i gyflawni tasgau ar ei phen ei hun, ond gan fod wrth law o hyd i gynnig help os bydd ei angen arni.

Gall Jackie elwa o dechnoleg gynorthwyol i wella ansawdd ei bywyd, fel bysellfwrdd mawr neu ffôn sy'n siarad, llyfrau print bras neu Braille. Caiff technoleg gynorthwyol ei chwmpasu yn Adran 4 o'r cwrs hwn; gweler Pwnc 2, Hyrwyddo annibyniaeth [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] '.

CYM-CFA-1

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.