Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Gofalu am oedolion

4.1 Rhoi'r math cywir o gymorth

Dylai pobl sy'n cael gofal gael cynllun gofal a ysgrifennwyd ganddynt (os oes ganddynt alluedd), gyda chymorth gan eu gofalwyr. Bydd y cynllun gofal yn helpu eraill i wybod pa ofal y dylid ei roi, ond hefyd sut i helpu'r person hwnnw mewn ffordd sy'n briodol iddo ef.

Gweithgaredd 6

Timing: Dylech neilltuo tua 10 munud
Download this video clip.Video player: Gweithio mewn ffordd sy'n grymuso – mae'n rhy gynnar

Gweithio mewn ffordd sy'n grymuso – mae'n rhy gynnar

ANN
Felly sut wyt ti? Dydw i ddim wedi dy weld di ers sbel.
PAT
O, dwi'n iawn. Diolch. Sut wyt ti?
ANN
Iawn.
PAT
Rwy di bod i ffwwrdd am gwpwl o ddiwrnodau.
ANN
Wyt ti?
PAT
Ie, o’n i adre yn ymlacio. Odd hi’n hyfryd.
ANN
Ie. Ie.
PAT
Ie. Odd hi’n lyfli.
ANN
Fyddi di i mewn y penwythnos hwn?
PAT
Byddaf. Wela i ti'r penwythnos hwn.
ANN
O.
PAT
Rwy'n mynd i godi Tim.
ANN
O'r gorau. Wela i ti hwyrach ymlaen te.
PAT
Wela i di. Bore da.
TIM
Bore da.
PAT
Amser dyhuno nawr.
TIM
Beth yw'r amser?
PAT
Mae’n 8 o'r gloch.
TIM
8 o'r gloch?
PAT
Ydy, mae'n gynnar.
TIM
Mae'n rhy gynnar.
PAT
Nac ydi. Mae dy frecwast yn barod i lawr y grisiau. Mae staff y gegin wedi paratoi popeth.
TIM
Does dim awydd brecwast arna i. Ga i aros yn y gwely?
PAT
Beth am i mi estyn dillad neis i ti? Mae’r crys hwn yn hyfryd.
TIM
Ond gwnes i wisgo hwnna ddoe. Alla i ddim gwisgo trowsus byr?
PAT
Na, mae hwnna’n lân ac yn neis felly wnai rhoi funud i ti ddeffro a fyddai nôl mewn munud, OK?
TIM
Beth wyt ti'n ei feddwl? [OCHNEIDIO]
End transcript: Gweithio mewn ffordd sy'n grymuso – mae'n rhy gynnar
Gweithio mewn ffordd sy'n grymuso – mae'n rhy gynnar
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Gwyliwch y fideo hwn ac ystyriwch p'un a oedd Tim yn cael cymorth oedd yn canolbwyntio ar y person.

  • Ydych chi'n meddwl bod gofalwr Tim wedi edrych ar ei gynllun gofal er mwyn gweld sut yr hoffai Tim ddechrau ei ddiwrnod?
  • Sut y gallai fod wedi'i reoli'n wahanol?
  • Sut oedd Tim yn teimlo yn eich barn chi?
  • Beth y gallai Tim fod wedi'i wneud yn wahanol?

Gwnewch nodiadau yn y blwch isod.

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Sylwadau

Nid oedd gofalwr Tim yn gweithio mewn ffordd oedd yn canolbwyntio ar y person. Nid oedd yn ystyried ei breifatrwydd pan fyddai'n mynd i mewn i'r ystafell heb guro ar y drws neu'n gweld a oedd yn barod i godi.

Pan fyddai Tim yn gofyn am 'bum munud arall' byddai wedi gallu mynd i weld a oedd y person nesaf yn barod i godi a dod yn ôl at Tim wedyn.

Gallai hefyd fod wedi gofyn i Tim beth oedd am ei wneud ynghylch ei frecwast – efallai y gallai fod wedi'i gael yn ei ystafell os oedd am aros yn y gwely.

Hefyd, nid oedd angen iddi estyn ei ddillad iddo. Gallai Tim fod wedi dweud wrthi beth roedd am ei wisgo pan oedd yn barod i wisgo amdano.

Byddai gweithredoedd y gofalwr yn y fideo wedi gwneud i Tim deimlo'n ddiymadferth am fod penderfyniadau bob dydd am ei fywyd ei hun yn cael eu cymryd allan o'i reolaeth. Nid oedd llawer y gallai Tim fod wedi'i wneud ar yr adeg honno am nad oedd y gofalwr yn gwrando arno – roedd yn canolbwyntio ar weithio drwy'r tasgau o gael pobl i godi o'u gwelyau yn barod i gael brecwast. Ond gallai Tim fod wedi trefnu i gael arwydd 'curwch os gwelwch yn dda' ar ei ddrws i ddechrau, a gallai hefyd fod wedi nodi yn ei gynllun gofal ei fod yn hoffi cysgu'n hwyr yn y bore fel y gallai gael ei adael am fwy o amser cyn i'r staff gofal ei godi o'r gwely.

Mae cael rhywfaint o reolaeth dros ein bywydau yn hanfodol i'n lles.

CYM-CFA-1

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.