Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cefnogi datblygiad plant

3.1 O'r cartref i'r ysgol

Mae'n debyg bod pob un ohonom yn cofio ein diwrnod cyntaf yn yr ysgol gynradd yn glir. Mae'r astudiaeth achos isod yn eich cyflwyno i Lowri a'i hatgofion o'i diwrnod cyntaf yn yr ysgol.

Astudiaeth achos: diwrnod cyntaf Lowri yn yr ysgol gynradd

Y ddelwedd a ddisgrifir
Ffigur 6 Lowri yn ei gwisg ysgol newydd

Mae Lowri yn 11 oed. Mae'n edrych yn ôl ar ei phrofiadau o'i chyfnod pontio pwysig cyntaf o'r cartref i'r ysgol. Roedd hwn yn gyfnod pontio llorweddol i ddechrau, gan ei fod yn cynnwys symud ffisegol yn llythrennol o un lle i'r llall. Ond roedd hefyd yn gyfnod pontio fertigol, gan ei fod yn cynnwys newid profiad, symud ‘i fyny' i'r ysgol gynradd.

Yn Ffigur 7, mae Lowri yn cofio ei diwrnod cyntaf yn yr ysgol a'r teimladau a gafodd ynghylch cael ei gadael mewn lleoliad dieithr. Chwaraeodd ei hathro rôl bwysig wrth wneud y cyfnod pontio yn haws i Lowri. Mae'r ffaith ei bod yn cofio'r diwrnod yn fanwl yn dangos pa mor gofiadwy oedd y profiad i blentyn bach 4 oed.

Y ddelwedd a ddisgrifir
Ffigur 7 Stori Lowri

I blant bach, mae'n debyg y bydd y cyfnod pontio fertigol o'r cartref i'r ysgol hefyd yn golygu newid gofalwr, fel newid o fam i athro. I blant hŷn, bydd symud o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd hefyd yn golygu newid arferion, fel gorfod symud o amgylch yr ysgol i fynd i ystafelloedd dosbarth gwahanol ar gyfer yr holl bynciau gwahanol a gaiff eu hastudio. I lawer o blant, gall symud i ysgol uwchradd olygu newid grŵp ffrindiau hefyd, oherwydd, yn aml, caiff plant eu hanfon i ysgolion gwahanol yn dibynnu ar ddalgylchoedd neu ddewis rhieni.

Mae Gweithgaredd 6 yn gofyn i chi nodi cyfnodau pontio yn eich bywyd cynnar a myfyrio arnynt.

Gweithgaredd 6

Timing: Caniatewch tua 20 munud

Rhan 1

Y tri math o gyfnod pontio yw:

  • cyfnodau pontio llorweddol
  • cyfnodau pontio fertigol
  • cyfnodau pontio sy'n gysylltiedig ag addysg.

Gan ystyried y rhain, meddyliwch am eich plentyndod a nodwch yr adegau pan wnaethoch wynebu'r cyfnodau pontio hyn. Gwnewch nodyn o'r cyfnodau pontio a gafodd yr effaith fwyaf ar eich bywyd, gan sicrhau eich bod yn cynnwys eich oedran ar adeg y cyfnod pontio.

Cyfnodau pontio llorweddol

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Cyfnodau pontio fertigol

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Cyfnodau pontio sy'n gysylltiedig ag addysg

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Sylwadau

Mae'n fwyaf tebygol y byddwch wedi nodi'r cyfnod pontio o ddechrau yn yr ysgol neu o adael yr ysgol. Efallai eich bod wedi nodi pan wnaethoch chi symud tŷ neu symud i wlad newydd fel cyfnod pontio llorweddol. Efallai bod dechrau yn y Cubs neu'r Brownies, neu adael y clybiau hyn, wedi rhoi atgofion cryf i chi o gyfnod pontio fertigol.

Rhan 2

Dewiswch un cyfnod pontio fertigol i fyfyrio arno. Nodwch bobl eraill fel oedolion, brodyr a chwiorydd neu ffrindiau a fu o gymorth i chi yn ystod y cyfnod pontio hwn.

  • Sut oeddech chi'n teimlo cyn ac ar ôl y cyfnod pontio?
  • Pa rôl (cadarnhaol neu negyddol) a chwaraeodd pobl eraill?
  • Sut y gellid bod wedi gwella'r profiad?
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Sylwadau

Pa eiriau a ddefnyddiwyd gennych er mwyn disgrifio sut roeddech yn teimlo: llawn cyffro, nerfus, ofnus neu gyfuniad o'r rhain? Mae plant heddiw yn dal i brofi'r emosiynau hyn wrth iddynt nesáu at gyfnodau pontio yn eu bywydau a mynd drwyddynt.

A lwyddoch i gofio a gwneud nodyn o'r bobl a wnaeth eich helpu drwy'r newidiadau hyn? Weithiau, efallai mai plentyn arall, brawd neu chwaer hŷn neu ffrind gydag ymagwedd gadarnhaol at fywyd oedd y person hwn.

Mae cynorthwywyr addysgu yn chwarae rôl allweddol yn helpu plant i setlo mewn lleoliad newydd, wrth iddynt bontio o un ysgol i un arall.

CYM-SCD-1

Ewch â'ch dysgu ymhellach341

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored342.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad343 a Thystysgrifau344.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn345 a chofrestrwch i'n cylchlythyr346 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored347