Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cefnogi datblygiad plant

1 Ymddygiad plant

Mae Jon Richards, pennaeth addysg UNISON (a ddyfynnir yn Bennet, 2015a), yn nodi rhai gwirioneddau syml am ymddygiad plant:

 • Mae pawb yn profi ymddygiad anodd yn yr ysgol
 • Gall plant, fel pawb, fod yn hunanol, yn greulon, yn garedig ac yn anhygoel
 • Nid eich bai chi ydyw os byddant yn camymddwyn, ond mae gennych gyfrifoldeb i weithredu os bydd hynny'n digwydd
 • Bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn hapus i ddilyn rheolau sy'n deg, yn gyson ac yn gymesur
 • Mae'n well gan bron bob myfyriwr fod mewn ysgol lle mae'r oedolion yn cymryd ymddygiad o ddifrif.
(Bennett, 2015a)

Gweithgaredd 1

Timing: Caniatewch tua 10 munud

Rhestrwch bum ymddygiad annymunol gan blant yn eich lleoliad.

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Sylwadau

Efallai y byddwch wedi nodi rhai o'r ymddygiadau canlynol neu bob un ohonynt:

 • difrodi eiddo
 • dweud celwydd
 • gwneud synau gwirion neu chwarae'r ffŵl
 • defnyddio iaith ddifrïol
 • ateb staff yn ôl
 • peidio â gwrando
 • rhedeg dan do, yn hytrach na cherdded.

Gall rhywbeth sy'n annymunol i un person fod yn dderbyniol i rywun arall. Felly, efallai eich bod wedi cael eich synnu gan rai o'r ymddygiadau ar ein rhestr. Efallai yr hoffech fyfyrio ar pam y gellid ystyried bod yr ymddygiadau hyn yn annymunol.

Maent yn debygol o fod yn ymddygiadau y mae'n hawdd eu hystyried yn annymunol am eu bod yn peryglu diogelwch plentyn, neu am eu bod yn aflonyddgar ac yn effeithio ar allu plentyn i ddysgu neu ryngweithio ag eraill.

Wrth i chi weithio drwy'r adran hon ar reoli ymddygiad, efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi edrych yn ôl ar yr ymatebion a roddwyd gennych a myfyrio ar sut y gellid rheoli'r ymddygiadau hyn mewn lleoliad ysgol.

CYM-SCD-1

Ewch â'ch dysgu ymhellach341

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored342.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad343 a Thystysgrifau344.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn345 a chofrestrwch i'n cylchlythyr346 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored347