Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cefnogi datblygiad plant

2.3 Targedau CAMPUS

Er mwyn sicrhau bod nodau'n gyraeddadwy, mae angen i chi gael disgwyliadau clir o ran sut rydych am i'r plant ymddwyn a chynllun ar gyfer sut i roi'r nod cytûn ar waith. Un ffordd o wneud hyn yw defnyddio targedau CAMPUS. Bydd targedau CAMPUS yn eich helpu i ystyried ac egluro cynlluniau a phennu nodau, a bydd yn ei gwneud yn haws i wybod beth a gyflawnwyd dros amser.

Defnyddiwch dargedau CAMPUS:

  • Cyraeddadwy: A yw hynny'n bosibl? Ydi (yn dibynnu ar oedran y plentyn a'r materion sy'n arwain at yr ymddygiad).
  • Amserol: Pryd rydych yn bwriadu dechrau?
  • Mesuradwy: Beth fyddai'n ganlyniad da?
  • Penodol: Beth yn union yw'r broblem?
  • Uchelgeisiol
  • Synhwyrol: A yw'n synhwyrol disgwyl y canlyniad hwn o ystyried y sefyllfa yn yr ystafell ddosbarth? A oes newidiadau y gellid eu gwneud i'r amgylchedd er mwyn gwneud yr ymddygiad dymunol yn fwy tebygol?

Yna ychwanegwch PC:

  • Pendant: Eglurwch i'r plant beth fydd yn digwydd o hyn ymlaen a beth a ddisgwylir.
  • Cytûn: Sicrhewch fod y plant yn cytuno. A yw hynny'n swnio'n iawn i chi? A ydym am wneud hynny?
  • Cytunwch ar y wobr.
CYM-SCD-1

Ewch â'ch dysgu ymhellach341

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored342.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad343 a Thystysgrifau344.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn345 a chofrestrwch i'n cylchlythyr346 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored347