Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cefnogi datblygiad plant

3.1 Beth yw ystyr iechyd meddwl?

Mae'n ddefnyddiol ar y cam hwn i ystyried beth yw ystyr y term 'iechyd meddwl'. Yn 2014, diffiniodd Sefydliad Iechyd y Byd iechyd meddwl fel 'a state of wellbeing in which an individual realises his or her own abilities [and] can cope with the normal stresses of life'. Gall iechyd meddwl gwael fod yn gysylltiedig â newid, sefyllfaoedd llawn straen neu ffordd o fyw, yn ogystal â chwmpasu ffactorau seicolegol neu fiolegol. Mae'r term 'lles emosiynol' yn gyfystyr â lles meddwl (yr Adran Iechyd, 2011) a dyma'r term a ddefnyddir amlaf ym maes darpariaeth gofal plant gan ymarferwyr ac mewn dogfennau polisi gofal plant.

Mae Deddf Plant 2004 yn nodi'r cyfrifoldebau sydd gan awdurdodau lleol a'u partneriaid i gydweithredu er mwyn hyrwyddo lles plant (mae hyn yn cynnwys eu hiechyd meddwl a'u lles emosiynol yn benodol).

CYM-SCD-1

Ewch â'ch dysgu ymhellach341

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored342.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad343 a Thystysgrifau344.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn345 a chofrestrwch i'n cylchlythyr346 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored347