Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cefnogi datblygiad plant

1 Beth yw ystyr AAA?

Mae termau fel dyslecsia, awtistiaeth, dyspracsia, syndrom Asperger, anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd (ADHD) a Saesneg fel iaith ychwanegol (SIY) yn cael eu defnyddio'n gyffredin. Fodd bynnag, beth yw eu hystyr? Sut y gallwn ddiffinio plentyn sydd ag awtistiaeth, neu SIY, er enghraifft? Beth y gall y plant hyn ei wneud, a beth maent yn ei chael yn anodd? Pa gymorth fydd ei angen ar y plant hyn er mwyn iddynt fanteisio ar y cwricwlwm neu agweddau eraill ar ddarpariaeth ysgol?

Y ddelwedd a ddisgrifir
Ffigur 2 Pa rai o'r plant hyn sydd ag angen addysgol arbennig neu anabledd?
CYM-SCD-1

Ewch â'ch dysgu ymhellach341

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored342.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad343 a Thystysgrifau344.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn345 a chofrestrwch i'n cylchlythyr346 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored347