Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cefnogi datblygiad plant

1 Trafodaeth panel

Gweithgaredd 1

Timing: Dylech neilltuo tua 15 munud

Gwyliwch a gwrandewch ar drafodaeth y grŵp â Katie am ei chymhellion, dyheadau a'i phrofiadau fel Cynorthwyydd Addysg Lefel Uwch.

Download this video clip.Video player: nnco_ta_1_s5_panel_discussion.mp4

Cyfweliad â Katie Harrison

Siaradwyr:

Katie Harrison (Cynorthwyydd Addysgu)

Eddie Tunnah (Rheolwr Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd)

Isobel Shelton (Awdur y Cwrs)

Isobel:
Allwch chi ddweud wrthym pam y daethoch yn gynorthwyydd addysgu?
Katie:
Daeth yn gynorthwyydd addysgu oherwydd roeddwn bob amser yn gwybod fy mod eisiau gweithio mewn ysgolion. Fe wnes i brofiad gwaith mewn ysgol pan oeddwn yn yr ysgol uwchradd ac roedd yn ymddangos yn iawn yn iawn. Ac yna sylweddolais mai cynorthwyydd addysgu oedd y swydd orau i mi. Fe wnes i feddwl am addysgu, ond cefais swydd fel cynorthwy-ydd dysgu, ac fe wnes i ei fwynhau, ond fe wnes i - fe wnaethwn wedyn symud ymlaen i fod yn gynorthwy-ydd dysgu lefel uwch sy'n golygu bod weithiau'n cymryd dosbarthiadau cyfan - felly mae hynny'n eithaf braf. Felly, rydych chi'n cael y cyfrifoldeb ychwanegol weithiau ond heb reidrwydd yr holl bwysau sy'n dod ag addysgu.
Eddie:
Allwch chi ddweud mwy wrthyf am ba hyd y buoch yn y rôl cyn i chi fynd am y swydd Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch, a beth fu'n rhaid i chi ei wneud i sicrhau bod hynny'n digwydd?
Katie:
Roeddwn i yn y rôl cynorthwy-ydd addysgu ers tua dwy flynedd ac yna penderfynais y byddwn i'n rhoi cynnig arni. Felly fe gymerodd fi tua chwe mis a bu'n rhaid i mi - mae yna ddau ddiwrnod paratoi lle rydych chi'n gweithio yn yr ystafell ddosbarth, gan ddysgu mwy am y rôl a'r hyn y mae angen i chi ei wneud. Ac yna mae'n waith cwrs yn seiliedig ar weithgaredd, felly o fewn yr ysgol byddwn yn gweithio gyda dosbarthiadau a grwpiau cyfan, ac yn gosod fy ngweithgareddau fy hun ac yna yn amlwg ysgrifennwch sut aeth hynny a sut y gallwn wella. Ac yna roedd rhywun yn dod i mewn i asesu trwy gyfweliadau. Fe wnaethon nhw gyfweld â mi, maent yn cyfweld â chydweithwyr yr wyf yn gweithio gyda nhw, felly roedd hynny'n eithaf braf oherwydd nad oedd pwysau arsylwadau.
Isobel:
Pa fath o ysgol ydych chi'n gweithio ynddi?
Katie:
Rwy'n gweithio mewn ysgol gynradd, sef dau fynediad ar y ffurf ar y cyfan ac yna mae gennym ychydig flynyddoedd lle nad oes ond un dosbarth ond maent yn ddosbarthiadau eithaf mawr. Mae tua phum munud o ganol tref, felly mae gennym gymysgedd eithaf gwahanol o blant sy'n mynychu'r ysgol.
Isobel:
Ac allwch chi ddisgrifio diwrnod arferol ym mywyd cynorthwyydd addysgu?
Katie:
Wel ie. Rwy'n cyrraedd yr ysgol am tua 8.45. Dyna pryd rwy'n dechrau, ychydig cyn i'r plant ddod i mewn, fel y gallaf helpu gydag unrhyw drefniadau sydd angen ei wneud. Yn ystod y bore byddaf yn treulio yn y dosbarth gyda grwpiau, felly mewn llythrennedd ac mewn mathemateg yn gweithio gyda grwpiau gallu gwahanol i'w helpu i symud ymlaen gyda'u dysgu. Ac yna mae gen i grwpiau ymyrryd yn ystod amser y cynulliad, sydd fel arfer yn grwpiau sy'n seiliedig ar ysgrifennu. Ac yna yn y prynhawniau, mae fy prynhawn yn amrywio ychydig yn dibynnu ar y diwrnod. Rwy'n gweithio 1 i 1 gyda merch sydd ag anghenion arbennig ac rwy'n gwneud gwaith grŵp yn ogystal â hynny, felly dim ond rhywbeth y mae'n ei ddibynnu ar y diwrnod!
Isobel:
Beth sy'n well gennych – y gwaith grŵp neu'r gwaith unigol?
Katie:
Rwy'n eithaf hoffi'r gwaith grŵp rwy'n credu. Weithiau mae'n fwy braf pan fydd gennych grŵp oherwydd gall y plant bownsio syniadau oddi ar ei gilydd a rhoi cefnogaeth ei gilydd. Weithiau, mae 1 i 1 ychydig yn fwy anodd os efallai nad ydynt yn deall oherwydd nad oes neb arall o gwmpas yn rhoi ychydig o gefnogaeth ychwanegol iddynt.
Isobel:
Allwch chi feithrin cydberthynas â phlentyn yn unigol?
Katie:
Ie, gallwch chi, ie.
Eddie:
A gyda'r gwaith unigol, fyddech chi'n gweld y plentyn hwnnw bob diwrnod o'r wythnos neu a fyddai hynny'n digwydd tua dau brynhawn yr wythnos?
Katie:
Yr oedd yn arfer bod hynny'n ei gweld bob dydd o'r wythnos. Nawr mae'n dair diwrnod yr wythnos ar hyn o bryd, dim ond oherwydd ein bod ni'n ceisio - rydym yn gweithio ar annibyniaeth felly rydym yn dechrau tynnu rhywfaint o'r gefnogaeth ychydig ond rwyf bob amser yn gwmpasu felly, os bydd angen i mi allu neidio i mewn.
Eddie:
Pa rannau o'r swydd ydych chi'n eu mwynhau fwyaf?
Katie:
Byddwn i'n dweud ei bod yn gwylio'r plant yn dysgu ac yn gwella ac yn gwybod fy mod wedi chwarae rhan fechan yn hynny o beth. Mae llawer o bobl dan sylw ond ie, mae hynny'n braf gweld.
Eddie:
Allwch chi roi enghraifft benodol i mi o rywbeth rydych chi wedi'i wneud sydd wedi bod yn werth chweil?
Katie:
Ydw. Rwy'n gweithio mewn llawer o feysydd llythrennedd a rhifedd gwahanol ond mewn llythrennedd, treuliais amser gyda bachgen oedd yn ei chael hi'n anodd ei ffoneg, a oedd yn amlwg yn golygu nad oedd ei ddarllen yn gwella'n fawr. Ac felly treuliais bum munud y dydd gydag ef yn mynd heibio, dro ar ôl tro yn mynd dros seiniau'r cyfnod yr oedd ynddo, a oedd yn ei helpu oherwydd ei fod yn fach ac yn aml ac yn golygu ei fod yn cofio hynny. Ac felly fe wnaeth ei ddarllen wella, a oedd yn wirioneddol werth chweil i'w weld.
Isobel:
Oes heriau eraill yn eich wynebu fel rhan o'r rôl?
Katie:
Ydi, gall fod yn heriol, dwi'n darganfod. Rwy'n credu y byddai llawer o bobl yn ôl pob tebyg yn dweud y gall ymddygiad weithiau fod yr aflonyddwch mwyaf heriol, ac yn arbennig o isel yn y dosbarth, felly siarad wrth iddyn nhw fod ar y carped, neu fidgetio - pethau fel hynny. Ond mae gennym bolisi ymddygiad yr ydym yn ei ddilyn ac mae'n gweithio'n eithaf da o fewn y dosbarth.
Mae'n cynnwys system goleuadau traffig - felly maent yn dechrau bob dydd ar ambr ac yna gallant symud i fyny fel y gallant fynd yn wyrdd ac yna ar ddiwrnod da iawn gallant fynd i fyny i aur. Ond wedyn, gyda'r gwrthwyneb, mae gennym ardal goch hefyd, felly os bydd plentyn yn anodd, byddant yn cael rhybudd. Os bydd yn parhau, byddant yn symud i mewn i'r parth coch. Os yw'n dal i fod arno, yna bydd yr athrawes ddosbarth yn delio ag ef neu, os na fydd hi'n yr ystafell, byddant yn mynd i aelod arall o staff am gyfnod o amser ond gallant - unwaith y byddant wedi cael hynny ac maen nhw'n dod yn ôl - gallant ennill eu ffordd yn ôl felly nid yw'n golygu dim ond oherwydd eu bod mewn coch yn y bore y byddant yno yno ar ddiwedd y dydd. Gallant weithio eu ffordd yn ôl.
Eddie:
Katie, sut mae eich swydd wedi newid dros amser?
Katie:
Byddwn yn dweud ei fod wedi newid cryn dipyn. Mae'r rôl ei hun wedi newid gan fy mod yn canfod hynny oherwydd bod y baich gwaith ar athrawon wedi cynyddu yn fwy, mae'n hidlo i lawr i'r cynorthwywyr dysgu hefyd, yn enwedig o ran pethau fel gwaith papur. Hefyd, bu heriau'r cwricwlwm yn newid, a phryd y gwnaethant ei newid, yna yn amlwg roedd y lefelau y maent yn arfer eu defnyddio'n ddiflannu'n genedlaethol ac mae wedi gorfod dod o hyd i ysgolion a chlystyrau eu ffordd eu hunain, mae'n debyg, sut y byddant yn bwriadu asesu, ac mae'n wedi bod yn her i ddysgu'r system newydd a sut i'w addasu i'r plant yr ydym yn gweithio gyda nhw.
Isobel:
A gwnaethoch ddweud wrthyf yn gynharach eich bod yn gweithio gyda phlant sydd wedi dod o'r dosbarth derbyn a'u bod yn mynd drwy gyfnod pontio mawr i ddod i'r dosbarth cynradd. Ydych chi'n meddwl bod gan gynorthwywyr addysgu rôl i'w chwarae yn helpu gyda'r cyfnod pontio hwnnw?
Katie:
Ydw, dwi'n meddwl felly oherwydd ei fod yn neidio anodd iawn ar eu cyfer oherwydd bod y Dderbynfa'n gweithio a sut y bydd y Feithrinfa wedi gweithio o'r blaen, mae hynny'n wahanol i Flwyddyn 1 oherwydd yn amlwg mae Blwyddyn 1 yn llawer mwy strwythuredig. Felly, rwy'n credu, yn enwedig ar ddechrau'r flwyddyn, treuliais lawer o amser yn helpu'r plant i ymgartrefu yn y drefn newydd a gweithio gyda nhw felly nid oeddent yn teimlo'n orlawn iawn i ddechrau.
Isobel:
Mae'n gam allweddol yn eu datblygiad, onid yw?
Katie:
Ydw.
Isobel:
Pa gyfleoedd datblygu sydd ar gael i gynorthwywyr addysgu? Neu, yn eich profiad eich hun, pa gyfleoedd datblygu a gynigiwyd i chi – naill ai gan yr ysgol neu gan rywun arall?
Katie:
Wel yn yr ysgol mae gennym ddyddiau mewnosod, sy'n cynnwys athrawon a chynorthwywyr addysgu yn gyffredinol. Maent yn dueddol o fod yn eithaf penodol - felly mae unrhyw beth yn ymwneud â diweddariadau i bolisïau neu gynlluniau gwaith newydd y maent wedi'u cael i wella ysgrifennu neu ddarllen, fel ein bod ni i gyd ar yr un dudalen.
Rydym hefyd wedi cael hyfforddiant TA-benodol ar ymyriadau ffoneg a mathemateg, ffyrdd gwahanol o geisio helpu'r plant i ddysgu a phethau tebyg i hynny, sy'n gweithio'n dda iawn oherwydd ei fod yn dueddol o fod yn gynorthwywyr addysgu sydd mewn gwirionedd yn gwneud y grwpiau llai.
Yna tu allan i'r ysgol rydw i gyda'r Undeb ac maen nhw'n cynnig cryn dipyn o DPP i bob un o'u haelodau felly mae math o fath - mae'n fath o amrediad eang. Mae pethau fel rheoli ymddygiad, rydym wedi gwneud gweithdai ar iechyd meddwl a meddylfryd, y gallwch chi ei wneud. Maent yn rhedeg cyrsiau y gallwch eu mynychu ac maent hefyd yn rhedeg cyrsiau ar-lein. Felly mae hynny'n ddefnyddiol iawn, fel yn amlwg ni allwch chi fynd i'r cyrsiau bob amser. Ac mae ganddynt gynhadledd staff cymorth penodol hefyd, a byddant yn rhedeg llawer o gyfleoedd i chi rwydweithio gyda staff cymorth eraill.
Eddie:
A pha sgiliau penodol ydych chi wedi'u datblygu fel Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch?
Katie:
Rwy'n credu bod yna ychydig iawn. Rwy'n meddwl yn amlwg bod angen sgiliau gwrando da arnoch chi - amynedd. Mae amynedd yn un fawr weithiau, yn enwedig gyda'r rhai iau.
Eddie:
Mae'r modiwl hwn wedi annog darllenwyr i fod yn ymarferwyr myfyriol – sef meddwl yn ddyfnach am eu rôl eu hunain. Allwch chi ddweud rhywfaint wrthym am sut mae hyn yn gweithio yn eich ysgol, oherwydd rwy'n gwybod bod gennych brofiad o fod yn ymarferydd myfyriol?
Katie:
Ydw, mae bob amser yn eithaf defnyddiol i fyfyrio ar yr hyn rydych chi'n ei wneud, yn enwedig grwpiau os oes gennych grwpiau ymyrraeth hir ers ychydig wythnosau, i fyfyrio ar sut mae hynny'n digwydd ac a oes angen gwneud newidiadau ai peidio. A hefyd mae gennym sylwadau. Yn fy achos i, fel arfer mae ein dirprwy yn gwneud hynny a bydd yn ein harsylwi naill ai o fewn y dosbarth neu gyda grŵp o blant. Ac yna mae'n amlwg ei fod yn ddefnyddiol oherwydd byddwn ni'n cael adborth ganddo, ac o fewn hynny bydd hi'n gofyn i ni beth aethom ati i wneud yn dda gyda'r hyn yr oeddem yn ei wneud, a hefyd mae meysydd y gallem eu gwella y tro nesaf, sy'n ddefnyddiol iawn i feddwl amdano oherwydd dwi ddim yn meddwl bod pobl yn gwneud hynny drwy'r amser, felly mae'n wirioneddol ddefnyddiol gwneud hynny. Ac yna byddwn yn cael targedau penodol fel ein bod ni'n gwybod beth rydym yn anelu at wella ein harfer.
Eddie:
A sut ydych chi'n gweld eich gyrfa yn datblygu yn y dyfodol?
Katie:
Rwy'n credu y byddem yn hoffi cymryd mwy o ran yn yr ochr anghenion arbennig o fod yn gynorthwyydd addysgu oherwydd yn amlwg rwyf wedi sôn am fod amrywiaeth mor amrywiol o anghenion arbennig gwahanol ac felly byddai'n ddefnyddiol i ddull o ddysgu mwy. yn fanwl iawn am rai o'r materion y mae'r plant hyn yn eu hwynebu a sut y gallwn eu helpu yn yr ysgol, yn enwedig o fewn yr ysgol brif ffrwd. Rwy'n credu y byddai hynny'n ffordd eithaf diddorol i'w gymryd.
End transcript
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).
CYM-SCD-1

Ewch â'ch dysgu ymhellach341

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored342.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad343 a Thystysgrifau344.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn345 a chofrestrwch i'n cylchlythyr346 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored347