Cynllunio dyfodol gwell
Cynllunio dyfodol gwell

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cynllunio dyfodol gwell

Cael y swydd

4.1 Am beth mae cyflogwyr yn edrych pan maent yn recriwtio?

Yn ei adroddiad Building for Growth a gyhoeddwyd yn 2011, nododd Cydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI) saith sgil cyflogadwyedd craidd y mae'r rhan fwyaf o gyflogwyr yn eu gwerthfawrogi:

 1. Hunanreoli:
  • parodrwydd i dderbyn cyfrifoldeb
  • hyblygrwydd
  • gwydnwch
  • hunangymhelliant
  • pendantrwydd priodol
  • rheoli amser
  • parodrwydd i wella eich perfformiad eich hun yn seiliedig ar adborth/dysgu myfyriol.
 2. Gweithio mewn tîm:
  • parchu eraill
  • cydweithredu
  • negodi a darbwyllo
  • cyfrannu at drafodaethau
  • ymwybyddiaeth o gyd-ddibyniaeth ag eraill.
 3. Datrys problemau:
  • dadansoddi ffeithiau a sefyllfaoedd
  • meddwl yn greadigol er mwyn datblygu atebion priodol.
 4. Cyfathrebu a llythrennedd:
  • cynhyrchu gwaith ysgrifenedig clir a strwythuredig
  • llythrennedd llafar
  • gwrando a holi.
 5. Rhifedd:
  • trin rhifau
  • ymwybyddiaeth gyffredinol o fathemateg a'r ffordd y caiff ei defnyddio mewn cyd-destunau ymarferol.
 6. Defnyddio technoleg gwybodaeth:
  • sgiliau TG sylfaenol
  • cynefindra â rhaglenni TG cyffredin.
 7. Ymwybyddiaeth o fusnes a chwsmeriaid:
  • deall y prif ffactorau sy'n ysgogi llwyddiant busnes
  • arloesi
  • mentro'n ofalus
  • rhoi boddhad i gwsmeriaid
  • meithrin teyrngarwch ymhlith cwsmeriaid.

Yn ôl yr adroddiad, mae pedwar o bob pum cyflogwr yn gwerthfawrogi'r sgiliau hyn. Yn sail i bob un ohonynt mae agwedd gadarnhaol a brwdfrydedd. Rydym wedi'u categoreiddio'n bedwar maes eang:

 1. sgiliau hunanddibyniaeth
 2. sgiliau pobl
 3. sgiliau cyflogadwyedd cyffredinol
 4. sgiliau arbenigol.

Mae Tabl 5 yn dangos y sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt a sut y gellir eu datblygu.

Tabl 5

Math o sgilEnghreifftiau o'r ffyrdd y gellir datblygu'r sgiliau drwy ddiddordebau, gwaith ac addysg

Sgiliau hunanddibyniaeth

Hunanymwybyddiaeth: pwrpasol, penodol, hunangred, realistig, asesu eich perfformiad eich hun

Rhagweithiol: blaengaredd, ysgogol, hunanddibynnol

Parodrwydd i ddysgu: chwilfrydig, llawn cymhelliant, brwdfrydig

Hunanhyrwyddo: cadarnhaol, parhaus, uchelgeisiol, derbyn cyfrifoldeb

Rhwydweithio: sbarduno, meithrin cydberthnasau, blaengaredd

Datrys problemau: sut rydych yn mynd i'r afael â phroblemau, dod o hyd i atebion a'u rhoi ar waith

Cynllun camau gweithredu: gwneud penderfyniadau, cynllunio, gallu blaenoriaethu, nodi meysydd i'w gwella

Astudio: ymgymryd â phrosiectau hunangyfeiriedig

Rolau yn y gwaith

Cyfranogi mewn grwpiau cymunedol neu elusennau

Rolau yn y cartref: cynllunio, trefnu pobl eraill

Sgiliau pobl

Gweithio mewn tîm: cefnogol, trefnus, cydgysylltydd, cyflawnwr, dibynadwyedd, y gallu i addasu

Sgiliau rhyngbersonol: gwrandawr, cynghorydd, cydweithredol, pendant

Cyfathrebu llafar: cyfathrebwr, cyflwynydd, dylanwadwr

Arweinyddiaeth: cymhellwr, llawn egni, gweledigaethol

Canolbwyntio ar gwsmeriaid: cyfeillgar, gofalgar, diplomyddol, parch

Iaith dramor: sgiliau iaith penodol

Cyfrifoldeb gofalu

Cyfrifoldebau gwaith mewn tîm

Codi arian i elusen

Gwaith gwirfoddol

Aelod o gerddorfa neu grŵp drama

Chwaraeon

Arweinydd Geidiaid/Sgowtiaid

Teithio

Sgiliau cyflogadwyedd cyffredinol

Datrys problemau: ymarferol, rhesymegol, yn canolbwyntio ar sicrhau canlyniadau

Hyblygrwydd: hyblyg, parod, amryddawn

Craffter busnes entrepreneuraidd, cystadleuol, cymryd risgiau, gwasanaeth cwsmeriaid

Llythrennedd TG/cyfrifiadurol: sgiliau swyddfa, sgiliau bysellfwrdd, pecynnau meddalwedd

Rhifedd: cywir, meddwl yn gyflym, trefnus, delio â data

Ymrwymiad: ymroddedig, dibynadwy, cydwybodol

Rolau yn y cartref: cyllidebu

Rolau yn y gwaith: defnyddio TG, profiad gwaith

Gwaith prosiect drwy astudio

Aelod o glybiau, pwyllgorau a chymdeithasau lleol

Hunangyflogaeth

Sgiliau arbenigol

Sgiliau galwedigaethol penodol: gwybodaeth arbenigol berthnasol e.e. ieithoedd, TG

Sgiliau technegol: newyddiaduraeth, peirianneg, cyfrifyddu, gwerthu

Astudio

Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL)

Sgiliau iaith

Sgiliau dylunio gwefannau: defnyddio ieithoedd rhaglennu neu godio

Defnyddio adnoddau cyfryngau cymdeithasol

Cymhwyster cymorth cyntaf yn y gwaith

Cymhwyster NVQ

Mae'r gofynion y bydd cyflogwr yn eu nodi mewn hysbyseb swydd yn debygol o fod yn llawer mwy penodol, ond mae'n werth cofio bod disgwyl i'r sawl sy'n gwneud cais am swydd ddangos o leiaf rai o'r sgiliau hyn.

CYM-PBF-1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored