Cynllunio dyfodol gwell
Cynllunio dyfodol gwell

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cynllunio dyfodol gwell

5.2 Llenwi eich ffurflen

Dyma rai awgrymiadau ar gyfer cwblhau ffurflen gais:

 • Cwblhewch bob rhan o'r ffurflen. Os nad yw cwestiwn yn gymwys i chi, ysgrifennwch 'Dd/G' neu 'Ddim yn gymwys' i ddangos nad ydych wedi'i anwybyddu.
 • Os nad oes digon o le ar gyfer gwybodaeth ffeithiol (e.e. 'rhowch enwau, cyfeiriadau a dyddiadau pob cyflogwr blaenorol'), atodwch ddalen ar wahân, oni nodir na ddylech atodi unrhyw bapurau eraill.
 • Os nad oes digon o le ar gyfer gwybodaeth am ddiddordebau cyffredinol (e.e. 'Beth fu'r ffactorau sylweddol yn eich bywyd hyd yn hyn'), blaenoriaethwch y wybodaeth a sicrhewch eich bod yn ei chadw o fewn y gofod a ganiateir.
 • Sicrhewch eich bod yn ateb pob rhan o bob cwestiwn (e.e. 'Beth rydych yn ei wneud yn eich amser rhydd, beth rydych yn ei gyfrannu atynt a beth rydych yn ei gael allan ohonynt?').
 • Peidiwch â llenwi adrannau â gormod o destun – mae'n eu gwneud nhw'n anodd eu darllen. Gall cynllun clir helpu, felly ystyriwch ddefnyddio pwyntiau bwled, penawdau pwnc wedi'u tanlinellu ac ati, i egluro eich pwyntiau. Mae gallu ysgrifennu mewn ffordd gryno yn dangos eich sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig.
 • Wrth ateb cwestiynau estynedig (â sawl rhan) neu gwestiynau anodd, meddyliwch am y canlynol:
  • beth rydych yn mynd i'r ddweud (deall diben y cwestiwn)
  • pwy fydd yn ei ddarllen (rhywun nad yw'n eich adnabod ond a fydd yn gwneud penderfyniadau ynglŷn â'ch dyfodol)
  • sut rydych yn mynd i'w gyfleu (cyflwyno darlun cywir ohonoch chi eich hun)
  • pam rydych yn ei ddweud (dangos bod gennych y rhinweddau, y diddordebau a'r sgiliau y mae'r cyflogwr yn chwilio amdanynt).
 • Sicrhewch fod eich pwyntiau yn berthnasol, yn ddiddorol ac yn bersonol (cyfeiriwch at 'fi', nid 'ni'). Rhowch dystiolaeth a byddwch yn benodol (e.e. 'Bûm yn gweithio fel cynorthwyydd dosbarth gwirfoddol am dair blynedd' yn hytrach na 'Rwy'n hoff iawn o blant'). Mae'n bosibl y gall y sgiliau rydych wedi'u datblygu mewn un cyd-destun gael eu trosglwyddo i gyd-destun arall, a bydd cyflogwyr yn edrych am dystiolaeth eich bod yn gwybod hynny, e.e. delio ag aelodau o'r cyhoedd, gweithio dan bwysau, trin arian, gweithio oriau anghyffredin.
 • Defnyddiwch iaith gadarnhaol.
 • Sicrhewch nad yw eich cofnod o gyflogaeth yn cynnwys unrhyw fylchau na ellir eu hesbonio. Os ydych wedi bod yn ddi-waith, dywedwch hynny, ond soniwch am unrhyw waith rhan amser neu waith gwirfoddol a wnaethoch yn ystod y cyfnod hwnnw.
 • Ewch ati i deilwra eich ymateb i gyd-fynd â'r swydd rydych yn gwneud cais amdani. Os ydych yn gwneud cais am swydd sy'n gysylltiedig â chwrs rydych wedi'i gwblhau, rhowch fwy o fanylion am y cwrs nag y byddech yn ei wneud pe na bai'n berthnasol iawn.
 • Defnyddiwch yr adran 'unrhyw wybodaeth arall' i dynnu sylw at weithgareddau a rhinweddau na chânt eu cwmpasu mewn mannau eraill ar y ffurflen.
 • Byddwch yn argyhoeddiadol, yn gadarnhaol ac yn onest. Gall gwybodaeth anghywir mewn un adran godi amheuon ynghylch rhannau eraill o'r ffurflen.
 • Gofynnwch i'ch canolwyr am ganiatâd cyn rhoi eu henwau, a sicrhewch eich bod yn rhoi cymaint o wybodaeth â phosibl iddynt fel eu bod yn gallu ysgrifennu geirdaon cefnogol.

Mae hefyd yn bwysig canolbwyntio ar yr hyn y gallwch ei wneud yn hytrach nag unrhyw beth na allwch ei wneud. Wrth ysgrifennu cais, dylech ganolbwyntio ar y pethau cadarnhaol a mynd ati i werthu eich sgiliau a'ch galluoedd. Rhaid i chi fod yn onest, ond disgwylir i chi hepgor unrhyw ddiffygion, e.e. dylech fyth nodi nad oes gennych unrhyw brofiad perthnasol. Lle'r darpar gyflogwyr yw dod i'r casgliad hwnnw o'r wybodaeth a roddir.

Gweithgaredd 8

Timing: Caniatewch tua 15 munud

Mae'r rhain yn gwestiynau go iawn sy'n ymddangos mewn ffurflenni cais a ddefnyddir gan gwmnïau mawr:

 1. Ar dudalen gyntaf y cais hwn, gwnaethoch nodi eich bod yn ffafrio swydd benodol. Eglurwch pam y dylem eich dewis o flaen ymgeiswyr eraill.
 2. Amlinellwch unrhyw weithgareddau a gynlluniwyd neu a drefnwyd gennych. Dywedwch wrthym am yr hyn a wnaethoch a sut y gwnaethoch gyflawni canlyniadau.
 3. Ysgrifennwch ddarn byr amdanoch chi eich hun. Dylech gynnwys manylion fel eich cyflawniadau a'ch cyfrifoldebau; y bobl, y digwyddiadau neu'r profiadau sydd wedi dylanwadu arnoch; eich uchelgeisiau a'ch dyheadau.

Beth dylech ei gynnwys yn eich atebion? Nodwch eich syniadau cyn darllen y sylwadau.

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Sylwadau

 1. Dangoswch eich bod yn deall yr hyn y mae'r swydd yn ei olygu a'r hyn sydd gennych i'w gynnig. Nodwch bwyntiau allweddol a rhowch dystiolaeth o'ch cofnod.
 2. Cofiwch gwmpasu 'cynlluniwyd', 'trefnwyd', 'yr hyn a wnaethoch' a 'chanlyniadau'.
 3. Bydd yr adran hon yn dweud mwy wrthynt amdanoch chi fel unigolyn nag unrhyw ran arall o'r ffurflen. Dylech allu cyfiawnhau pob gair rydych wedi'i gynnwys. Bydd angen i chi dreulio tipyn o amser yn ysgrifennu fersiynau drafft ac yn mireinio eich ateb.
CYM-PBF-1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored