Cynllunio dyfodol gwell
Cynllunio dyfodol gwell

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cynllunio dyfodol gwell

5.3 Pan fyddwch wedi cwblhau'r ffurflen

Mae'n arfer da gwneud y canlynol cyn cyflwyno eich ffurflen:

  • Darllenwch drwyddi'n fanwl er mwyn sicrhau nad oes unrhyw wallau sillafu neu wallau gramadegol; yn ddelfrydol, gofynnwch i rywun arall fwrw golwg drosti yn hytrach na dibynnu ar wiriwr sillafu. Sicrhewch fod yr arddull a ddefnyddiwyd gennych yn gyson (e.e. eich defnydd o ragenwau personol).
  • Cymerwch gipolwg ar y cyflwyniad. Os yw'n bosibl, gofynnwch i rywun arall fwrw golwg dros eich cais cyn i chi ei anfon er mwyn sicrhau ei fod yn gwneud synnwyr a'i fod yn gadarnhaol.
  • Gwnewch nodyn o'r swydd rydych wedi gwneud cais amdani, enw a chyfeiriad y person yr anfonwyd y ffurflen ato/ati, a'r dyddiad y cafodd ei hanfon.
  • Os gofynnir i chi anfon y ffurflen gais yn y post, defnyddiwch amlen o faint addas (fel amlen A4 gyda darn o gardbord i'w atgyfnerthu) er mwyn sicrhau na chaiff y ffurflen ei phlygu. Anfonwch y ffurflen drwy bost dosbarth cyntaf bob amser. Os ydych yn cwblhau cais ar-lein, byddwch yn derbyn neges e-bost fel arfer pan gaiff ei derbyn.
  • Gwnewch gopi o'r ffurflen a gwblhawyd gennych er mwyn i chi ei hailddarllen cyn y cyfweliad. Bydd hefyd yn gwneud y broses o fynd i'r afael â ffurflenni eraill ychydig yn llai diflas. Yn aml, gallwch ddefnyddio'r un deunydd, gyda rhywfaint o waith golygu, ar gyfer sawl cais.
  • Anaml iawn y dewch o hyd i ffurflen gais sy'n gweddu'n berffaith i'ch cefndir a'ch profiad. Bydd angen i chi addasu eich atebion i'r cwestiynau a ofynnir.

Rydych nawr wedi cwblhau Adran 5 - da iawn! Gobeithio bod y deunydd astudio wedi bod o fudd i chi a'ch bod yn awyddus i barhau â'r cwrs. Cofiwch, os byddwch yn llwyddo yn y cwis ar ddiwedd pob bloc, gallwch lawrlwytho bathodyn fel tystiolaeth o'r hyn rydych wedi'i ddysgu a datganiad cyfranogi i ddangos eich bod wedi cwblhau'r cwrs cyfan.

CYM-PBF-1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored