Cynllunio dyfodol gwell
Cynllunio dyfodol gwell

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cynllunio dyfodol gwell

6 Y curriculum vitae

Yn yr un modd â ffurflen gais, prif nod curriculum vitae (CV) yw darbwyllo'r sawl sy'n recriwtio ei fod yn werth rhoi cyfweliad i chi. Mantais CV yw mai chi sy'n penderfynu pa wybodaeth i'w chynnwys a'i hamlygu, a pha wybodaeth rydych am ei hepgor neu dalu llai o sylw iddi. Nid oes angen i'ch CV ddilyn unrhyw fformat penodol chwaith, felly mae gennych fwy o reolaeth dros yr argraff a gaiff ei chreu. Gallwch deilwra'r arddull, y cynnwys a'r cynllun i ddangos eich cryfderau a'ch cyflwyno yn y ffordd fwyaf cadarnhaol.

Pwysigrwydd teilwra eich CV

Y peth pwysicaf i'w gofio yw nad oes fawr ddim gwerth defnyddio un CV at 'bob diben'. Dim ond os ydych bob amser yn gwneud cais am yr un swydd mewn sawl sefydliad tebyg iawn y bydd hyn yn debygol o weithio. Yn aml, mae'n fwy effeithiol os byddwch yn addasu eich CV i weddu i'r sefydliad neu'r swydd benodol rydych yn gwneud cais amdani – rhywbeth sy'n ddigon hawdd ei wneud os ydych yn defnyddio prosesydd geiriau.

Mae cyflogwyr yn disgwyl i chi ddangos eich bod yn ymateb i'w hysbysebion nhw, yn hytrach na'n anfon llwyth o CVau union debyg i restr o gwmnïau. Efallai mai dyna'n union y byddwch yn ei wneud, ond mae'n rhaid iddo edrych fel petaech yn targedu'r cwmni unigol, a gallwch atgyfnerthu'r argraff hon drwy deilwra'r llythyr eglurhaol.

Arddull y CV

Dylai arddull gyffredinol y CV ddibynnu ar y sector neu'r sefydliad y mae wedi'i gyfeirio ato. Er enghraifft, gall ceisiadau a wneir i sefydliadau marchnata neu'r diwydiant cyhoeddi fod yn llwyddiannus os yw'r arddull a'r cynllun yn awgrymu bod yna ddawn i ysgrifennu mewn ffordd fywiog neu ym maes dylunio graffig. Gallai defnyddio'r un arddull ar gyfer sefydliad ariannol ac awdurdod lleol, dyweder, gael effaith andwyol. Dylech gofio hyn wrth lunio eich CV eich hun.

CYM-PBF-1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored