Cynllunio dyfodol gwell
Cynllunio dyfodol gwell

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cynllunio dyfodol gwell

6.1 Paratoi eich CV

Bydd y ffordd rydych yn mynd ati i drefnu a chyflwyno gwybodaeth amdanoch chi eich hun a'ch gweithgareddau yn anfon negeseuon allweddol ynghylch pa mor addas ydych fel darpar gyflogai. Byddwch yn barod i dreulio cryn dipyn o amser yn llunio ac yn ailddrafftio dogfen effeithiol. Rydych am wneud yn siŵr eich bod yn cyflwyno eich hun mewn ffordd gadarnhaol a gonest. Felly, wrth baratoi eich CV, mae angen i chi ofyn rhai cwestiynau allweddol i chi eich hun:

  • Ym mha faes rwyf am weithio?
  • Pa gyflogwyr neu sefydliadau rwyf yn cysylltu â nhw?
  • Pa negeseuon rwyf am eu cyfleu amdanaf i fy hun, fy nghryfderau a'm rhinweddau?
  • Pa brofiadau y dylwn eu pwysleisio?
  • Sut gallaf sicrhau bod arddull fy CV yn gweddu i'r math o sefydliad/au rwy'n ei anfon ato/atynt, yn ogystal â'r gwaith rwyf am ei wneud?
CYM-PBF-1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored