Cynllunio dyfodol gwell
Cynllunio dyfodol gwell

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cynllunio dyfodol gwell

8.2  Cyfwelwyr

Isod rhestrir y pedwar prif fath o gyfwelwyr y gallech ddod i gysylltiad â nhw. Peidiwch â gadael i'ch stereoteipiau eich hun o'r cyfwelydd effeithio ar eich techneg yn y cyfweliad. Cofiwch, pan fo rheolwyr yn cynnal cyfweliadau, maent yn chwarae rôl yn unol â set o reolau cymdeithasol, ac efallai na fyddant yn dod drosodd yn gyfan gwbl fel nhw eu hunain. Gall eu safbwyntiau fod yn wahanol yn dibynnu ar eu swyddogaeth:

 • Rheolwyr adnoddau dynol/recriwtio: maent yn gymwys ac yn brofiadol ac yn aml yn graff ac yn sensitif iawn. Maent yn gweithredu fel sgriniwr mewnol; caiff eu barn eu gwerthfawrogi gan eraill. Maent yn debygol o ganolbwyntio ar bersonoliaeth a sut mae person yn 'gweddu' i'r sefydliad. Gall fod ganddynt stôr o wybodaeth am ddiwylliannau cwmnïau.
 • Pennaeth grŵp neu adran: arbenigwr technegol â phrofiad rheoli ehangach. Bydd yn siarad siop ac yn trafod problemau ac atebion o fewn fframwaith sefydliadol ehangach. Gall fod ganddo gwestiynau safonol, gall gyfeirio at bethau yn y CV. Eich cymhwysedd proffesiynol a'r gydberthynas rhyngoch sy'n bwysig iddo/iddi.
 • Rheolwr llinell neu wneuthurwr penderfyniadau: bydd yn ceisio asesu eich ffordd o weithio. Eich cymhelliant, eich cyflawniadau a'ch uchelgais personol sy'n bwysig iddo/iddi. Bydd yn ystyried sut fyddech yn cyd-fynd â gweddill y tîm. Efallai y bydd yn rhaid iddo/iddi eich 'gwerthu' i gydweithwyr ar lefel uwch. Bydd yn ddifrifol ond yn ymlaciedig ar yr un pryd; efallai y bydd yn ceisio 'gwerthu'r' swydd.
 • Rheolwr gyfarwyddwr neu sylfaenydd cwmni: gall wyro oddi ar y pwnc a mynd ati i sôn am hanes hir y cwmni. Cydweddu diwylliannol sy'n bwysig iddo/iddi; gallai fod yn edrych am weledigaeth gyffredin. Efallai y bydd yn chwilio am rywun fydd yn cwestiynu pethau neu'n gweithredu fel asiant newid. Bydd yn ceisio barn gan bob un o'r rheini sy'n dod i gysylltiad â chi.

Gallech fynd ati i ddarllen yr holl lyfrau sydd erioed wedi cael eu hysgrifennu am sut i wneud yn dda mewn cyfweliad a pheidio â bod yn dda o hyd. Mae'n hollbwysig eich bod yn mynd ati i ymarfer. Nid yw hyd yn oed profiad fel cyfwelydd yn golygu y bydd y perfformiad yn un caboledig. Yn aml, gall y profiad hwnnw arwain at fwy o bryder. Bydd y modd y byddwch yn cyfleu eich hun drwy eich sgiliau cymdeithasol a chyfathrebu yn penderfynu p'un a fyddwch yn llwyddiannus ai peidio wrth siarad â darpar gyflogwyr.

Dysgwch gymaint ag y gallwch am dechnegau cyfweld a byddwch yn barod i ymdopi â nhw:

 • Darllenwch am y broses.
 • Meddyliwch am y cyfweliad a chynlluniwch ar ei gyfer. Ceisiwch ragweld cwestiynau neu sefyllfaoedd a gweithio atebion posibl allan.
 • Ewch ati i ymarfer drwy chwarae rôl gyda phartner, cynghorydd gyrfaoedd neu gydweithiwr, neu defnyddiwch recordiadau sain neu fideo. Bydd y ffordd rydych yn swnio yn hollbwysig.
 • Ewch ati i ymarfer siarad ar y ffôn i ffrind a gofynnwch pa argraff rydych yn ei gwneud. Defnyddiwch recordiwr llais i ymarfer rhai atebion a gwrandewch ar eich hunan yn feirniadol.
 • Gofynnwch am sylwadau gan bartner, cysylltiadau rhwydwaith neu gyfwelwyr sydd wedi'ch gwrthod.
 • Dysgwch drwy arsylwi pobl eraill – cymerwch rôl cyfwelydd gyda phartner.
 • Ewch ati i fyfyrio ar eich profiad. Gwerthuswch eich perfformiad a defnyddiwch yr hyn rydych wedi'i ddysgu yn eich cyfweliad nesaf.
CYM-PBF-1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored