Cynllunio dyfodol gwell
Cynllunio dyfodol gwell

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cynllunio dyfodol gwell

8.4 Ar y diwrnod

Pethau i'w cofio:

 • Peidiwch ag ysmygu cyn mynd i mewn i'r cyfweliad.
 • Peidiwch â gorlwytho'ch hun â bagiau, papurau neu ymbaréls.
 • Cyrhaeddwch mewn da bryd fel eich bod yn cael amser i ymlacio.
 • Os bydd unrhyw oedi, ffoniwch.
 • Cofiwch fod angen i chi ddangos eich bod yn berson pwyllog a hyderus o'r cychwyn cyntaf.
 • Gwrandewch yn ofalus ac yn astud ar y cwestiynau; gofynnwch i'r cyfwelydd ailadrodd neu egluro cwestiwn os nad ydych yn ei ddeall.
 • Cofiwch fynd â chopi o'ch cais gyda chi.
 • Peidiwch ag anghofio diffodd eich ffôn symudol.

Sut rydych yn swnio

 • Swniwch fel pe bai gennych hyder ynoch chi eich hun.
 • Siaradwch yn glir. Peidiwch â gostwng eich llais tuag at ddiwedd brawddegau a pheidiwch â mwmian na siarad yn rhy gyflym.
 • Defnyddiwch iaith syml – ni ddylai ddrysu'r cyfwelydd na gwyro oddi wrth y cwestiwn. Ceisiwch osgoi defnyddio jargon neu ystrydebau.
 • Siaradwch yn gryno, byddwch yn benodol, a phenderfynwch pryd rydych wedi dweud digon. Gwyliwch ymddygiad y cyfwelydd, a fydd yn rhoi cliwiau i chi ynghylch p'un a ydych yn ateb y cwestiynau ac yn amseru eich atebion yn briodol. Os nad ydych yn siŵr, gofynnwch 'Hoffech chi i fi gario ymlaen?'
 • Defnyddiwch eich atebion i ddangos eich bod wedi gwneud ymchwil i'r cwmni ac wedi teilwra eich atebion yn unol â hynny.
 • Peidiwch â chyfyngu'r hyn rydych yn ei ddweud i'r hyn y maent eisiau ei glywed.
 • Sicrhewch eich bod yn ateb y cwestiwn sy'n cael ei ofyn.
 • Sicrhewch eich bod yn cyfleu'r cydbwysedd cywir o frwdfrydedd, cynhesrwydd, cyfeillgarwch a diffuantrwydd. Gwenwch!
 • Ceisiwch osgoi datganiadau negyddol.

Iaith y corff

 • Cerddwch ac eisteddwch gydag osgo da.
 • Ysgwydwch ddwylo'n gadarn am gyfnod byr. Mae angen i rai pobl ymarfer gwneud hyn.
 • Defnyddiwch eich ystumiau naturiol – does dim angen i chi edrych fel pe baech wedi rhewi.
 • Ceisiwch osgoi aflonyddu a chadwch eich dwylo i ffwrdd oddi wrth eich ceg.
 • Peidiwch â chroesi eich dwylo.
 • Sicrhewch eich bod yn cynnal cyswllt llygad da gyda'r person rydych yn siarad ag ef.
CYM-PBF-1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored