Cynllunio dyfodol gwell
Cynllunio dyfodol gwell

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cynllunio dyfodol gwell

8.7 Cyfweliadau dros y ffôn

Mae nifer cynyddol o gwmnïau yn defnyddio'r ffôn ar gyfer cam cyntaf y broses gyfweld. Maent yn gwneud hyn mewn sawl ffordd:

 • Wedi'i awtomeiddio'n llawn: rydych yn cael llythyr sy'n rhoi rhif rhadffôn i chi ffonio. Rydych yn clywed rhestr o ddatganiadau ac yn pwyso rhif ar fysellbad y ffôn i nodi eich ateb.
 • Strwythuredig: trefnir amser sy'n gyfleus i bawb ar gyfer y cyfweliad ymlaen llaw. Gofynnir cyfres o gwestiynau i chi a gaiff eu recordio a'u dadansoddi gan gyfwelwyr hyfforddedig. Nod y cwestiynau yw penderfynu a oes gennych y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y swydd.
 • Sgrinio: cewch eich holi am agweddau gwahanol ar eich CV neu ffurflen gais er mwyn penderfynu a ddylid eich gwahodd i gael cyfweliad personol.
 • Ymarfer gwerthu: cewch gyfle i werthu cynnyrch dros y ffôn. Defnyddir y dechneg hon ar gyfer recriwtio staff gwerthu, marchnata a gwerthu dros y ffôn.

Mae'r cyngor sy'n dilyn am gyfweliadau wyneb yn wyneb yr un mor gymwys i gyfweliadau dros y ffôn, ond mae rhai pethau yn hynod bwysig:

 • Ceisiwch drefnu'r cyfweliad ar gyfer amser ac mewn man lle na fydd unrhyw un yn torri ar eich traws.
 • Cadwch eich cais ac unrhyw nodiadau eraill y gwnaethoch eu paratoi gyda chi.
 • Ystyriwch sut argraff y gallech ei gwneud dros y ffôn, gan ddefnyddio'r cwestiynau canlynol:
  • Ydych chi'n siarad yn ddigon uchel?
  • A yw eich llais yn glir neu a ydych yn dueddol o fwmian?
  • Ydych chi'n swnio'n hyderus ac yn frwdfrydig, neu'n undonog ac yn ansicr?
 • Peidiwch ag anghofio gwenu pan fyddwch yn siarad ar y ffôn, yn yr un modd ag y byddech yn ei wneud petaech yn siarad â rhywun wyneb yn wyneb. Ni fydd y cyfwelydd yn gallu gweld y wên ond bydd yn gallu ei chlywed.
 • Gall sefyll i fyny tra rydych yn siarad ar y ffôn wneud i chi swnio'n fwy hyderus.
 • Mae rhai ymgeiswyr yn gwisgo'r dillad y byddent yn eu gwisgo i gyfweliad er mwyn sicrhau eu bod yn barod yn feddyliol.
CYM-PBF-1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored