Grid Rhestr Canlyniadau: 100 eitem
Gweithio hybrid: cynllunio ar gyfer y dyfodol Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Arian a Busnes

Gweithio hybrid: cynllunio ar gyfer y dyfodol

Oherwydd pandemig COVID-19 yn 2020, bu rhaid i sefydliadau gynllunio ac addasu o fewn wythnos er mwyn symud eu gweithlu cyfan bron i weithio o bell, ac roedd yn rhaid i'r rheini a oedd yn gorfod aros 'ar y safle’ roi mesurau diogelwch ar waith yn gyflym. Roedd hwn yn ymateb byd-eang digynsail na fyddai llawer o sefydliadau wedi'u rhagweld a bu ...

Cwrs am ddim
12 awr
Gweithio hybrid: dechrau yn y gweithle Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Arian a Busnes

Gweithio hybrid: dechrau yn y gweithle

Gall dechrau mewn gweithle newydd – p'un ai dyna eich swydd gyntaf 'go iawn' ar ôl gorffen eich addysg, neu'r cam nesaf yn natblygiad eich gyrfa – fod yn gyffrous ac yn frawychus. Os mai sefydliad hybrid ydyw, a bod eich diwrnod cyntaf mewn lleoliad anghysbell yn hytrach na gweithle ffisegol, gall hynny fod hyd yn oed yn fwy dryslyd. Nod y cwrs...

Cwrs am ddim
7 awr
Gweithio hybrid: sgiliau ar gyfer trawsnewid digidol Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Digidol a chyfrifiadura

Gweithio hybrid: sgiliau ar gyfer trawsnewid digidol

Mae dyfodol y gweithle'n parhau i ddatblygu, ac mae trawsnewid digidol yn cyflymu, gan ofyn am alluoedd, ymddygiadau a dealltwriaeth newydd yn y maes digidol. Mae'r rhaniad digidol wedi bod yn ehangu ac mae data'n dangos bod y bwlch sgiliau yn y DU yn tyfu gyda phrinder pobl â sgiliau digidol. Mae gan bron bob swydd ryw elfen o sgiliau digidol...

Cwrs am ddim
11 awr
Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Arian a Busnes

Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant

Sut mae eich gweithlu yn teimlo? Pa effaith gafodd y 'newid i weithio ar-lein' ar ôl COVID-19, a'r ymarfer a phrosesau sydd wedi dilyn, ar lesiant staff? Bydd y cwrs hwn yn archwilio'r hyn a olygir gan lesiant yn y gweithle mewn byd gweithio hybrid - pwy sydd â'r cyfrifoldeb ohono, yr heriau a wynebir wrth ei greu a'i gynnal, a'r buddiannau i'ch...

Cwrs am ddim
12 awr
Gweithio hybrid: datblygu sefydliadol Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Arian a Busnes

Gweithio hybrid: datblygu sefydliadol

Achosodd pandemig COVID-19 i sawl sefydliad orfod newid ffordd o weithio'r gweithlu, a hynny o bell, yn gyflym iawn yn 2020. Mae'r weithred o ddychwelyd i arferion gweithio mewn swyddfa cyn y pandemig wedi bod yn araf, gyda sawl sefydliad nawr yn awyddus i weithio mewn modd hyblyg. Mae gweithio hybrid, er hynny, yn cyflwyno heriau newydd sy'n ...

Cwrs am ddim
21 awr
Gwersi y gallwn ni eu dysgu gan arweinyddiaeth yng Nghymru Eicon erthygl

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a'r Gyfraith

Gwersi y gallwn ni eu dysgu gan arweinyddiaeth yng Nghymru

Os ydych yn chwilio am ysbrydoliaeth i ddechrau newid cynaliadwy, tecach ac arloesol, mae'r esiampl yng Nghymru yn fan cychwyn da.

Erthygl
Anghydraddoldebau hiliol mewn iechyd: Effaith COVID-19 yng Nghymru a thu hwnt Eicon fideo

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Anghydraddoldebau hiliol mewn iechyd: Effaith COVID-19 yng Nghymru a thu hwnt

Y modd y mae COVID-19 wedi taflu goleuni ar anghydraddoldebau hirsefydlog mewn iechyd o fewn cymunedau Du a lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru, y DU a thu hwnt.

Fideo
20 mun
Cyflwyniad i greu newid gwleidyddol a chymdeithasol Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a'r Gyfraith

Cyflwyniad i greu newid gwleidyddol a chymdeithasol

Ac yntau wedi’i ysgrifennu mewn cyfnod heriol - yn amgylcheddol, yn economaidd, yn wleidyddol, yn gymdeithasol ac o ran iechyd, mae ‘Cyflwyniad i wneud newid gwleidyddol a chymdeithasol’ yn rhoi sylfaen i chi ar gyfer rhai o’r sgiliau dinasyddiaeth a’r wybodaeth wleidyddol allweddol sydd eu hangen arnoch i ymyrryd yn y byd wrth iddo newid o’ch ...

Cwrs am ddim
10 awr
Casgliad 'Wales: Music Nation with Huw Stephens' Eicon erthygl

Hanes a'r Celfyddydau

Casgliad 'Wales: Music Nation with Huw Stephens'

Casgliad o adnoddau dysgu rhad ac am ddim wedi'u hysbrydoli gan y gyfres deledu.

Erthygl
Gweithio hybrid: sgiliau ar gyfer arwain Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Arian a Busnes

Gweithio hybrid: sgiliau ar gyfer arwain

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi adfyfyrio ar bwy ydych chi fel arweinydd hybrid a sut rydych chi eisiau datblygu. Bydd yn eich helpu i ddeall sut i ddangos empathi â'ch gweithlu a sut i addasu eich sgiliau cyfathrebu wrth weithio yn y swyddfa ac wrth weithio o bell. Bydd yn eich annog i ddechrau meddwl sut y gallwch ysgogi eich gweithle i ...

Cwrs am ddim
10 awr
Sut y gall pob un ohonom fynd i'r afael â'n hôl troed carbon digidol Eicon erthygl

Natur a'r Amgylchedd

Sut y gall pob un ohonom fynd i'r afael â'n hôl troed carbon digidol

Gall ymddangos yn llethol ond mae llawer o gamau y gallwn eu cymryd fel unigolion i leihau ein hôl troed carbon digidol. Gallwn eich helpu i ddechrau arni.

Erthygl
Sut gall corfforaethau leihau olion troed carbon digidol? Eicon erthygl

Natur a'r Amgylchedd

Sut gall corfforaethau leihau olion troed carbon digidol?

Mae gan gorfforaethau ran sylweddol i'w chwarae wrth leihau'r ôl troed carbon digidol. Mae'r erthygl hon yn ystyried yr heriau y maent yn eu hwynebu a faint y gellir ei wneud i'w goresgyn.

Erthygl