Grid Rhestr Canlyniadau: 107 eitem
Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 2: canolradd

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw

Mae “Pyliau o banig: beth ydyn nhw, a beth i'w wneud yn eu cylch” yn gwrs rhad ac am ddim a ddylai fod o gymorth i unrhyw un sy'n profi pyliau o banig neu banig, i'w teulu a'u ffrindiau, ac i unrhyw un sydd â diddordeb mwy cyffredinol mewn iechyd meddwl a’i driniaeth. Mae'r cwrs yn dechrau trwy archwilio diffiniadau ffurfiol o banig a phyliau o ...

Cwrs am ddim
3 awr
Ymwybyddiaeth ofalgar ym maes iechyd meddwl ac mewn carchardai Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 2: canolradd

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Ymwybyddiaeth ofalgar ym maes iechyd meddwl ac mewn carchardai

Mae'r cwrs rhad ac am ddim hwn, “Ymwybyddiaeth Ofalgar mewn Lleoliadau Iechyd Meddwl a Charchardai”, yn cyflwyno syniadau ac arferion allweddol ymwybyddiaeth ofalgar, yn disgrifio sut mae'n helpu i gwnsela cleientiaid a charcharorion, a hefyd yn edrych ar rai o'r beirniadaethau y mae ymwybyddiaeth ofalgar wedi'u cael yn ystod y blynyddoedd ...

Cwrs am ddim
10 awr
Ymarfer corff ac iechyd meddwl Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 2: canolradd

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Ymarfer corff ac iechyd meddwl

Yn flynyddol caiff miloedd o bunnoedd eu gwario ar feddyginiaethau i drin cyflyrau megis gorbryder ac iselder. Mae gan y meddyginiaethau hyn sgil effeithiau negyddol yn aml. Mae ymarfer corff yn driniaeth amgen sy'n isel ei chost ac yn isel o ran niferoedd o sgil effeithiau. Fel rhan o'r cwrs rhad ac am ddim hwn, Ymarfer Corff ac Iechyd Meddwl, ...

Cwrs am ddim
2 awr
Ewch â’ch addysgu ar-lein Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 2: canolradd Eicon bathodyn

Addysg a Datblygiad

Ewch â’ch addysgu ar-lein

Mae dysgu ar-lein wedi datblygu’n gyflym ac fe’i gwelir bellach ym mhob maes addysg, o ysgolion i hyfforddi sgiliau. Mae mwy o bobl nag erioed yn dysgu trwy gyrsiau ar-lein. Hyd yn oed pan addysgir ‘wyneb yn wyneb’ yn bennaf, mae adnoddau a rhyngweithio ar-lein wedi dod yn rhan allweddol o’r profiad dysgu.

Cwrs am ddim
24 awr
Meddwl yn feirniadol – Sgil a phroses Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Meddwl yn feirniadol – Sgil a phroses

I fod yn llwyddiannus wrth ddysgu mae angen i ni wneud mwy na dim ond cofio gwybodaeth – mae angen meddwl yn feirniadol yn hanfodol. Mae Anne Wesemann yn esbonio'r buddiannau...

Erthygl
10 mun
Pum awgrym ar sut i gynllunio arferion hunanofal newydd Eicon erthygl

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Pum awgrym ar sut i gynllunio arferion hunanofal newydd

Mae Dr Sharon Mallon yn ystyried ystyr hunanofal cyn eich cyflwyno i rai o'r prif ffyrdd rhad ac effeithiol o ran amser y gallwch gyflwyno arferion hunanofal i'ch bywyd.

Erthygl
15 mun
Addysg gynhwysol: deall yr hyn a olygwn (Cymru) Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Addysg a Datblygiad

Addysg gynhwysol: deall yr hyn a olygwn (Cymru)

Ni waeth pa ysgol y byddwch yn eich canfod eich hun ynddi, bydd y ffordd y mae'n ymdrin ag addysg gynhwysol yn ffactor bwysig wrth bennu diwylliant ei hamgylchedd dysgu ac addysgu.

Cwrs am ddim
5 awr
Gwaith Tîm: Hyfforddiant i Lywodraethwyr (Cymru) Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Addysg a Datblygiad

Gwaith Tîm: Hyfforddiant i Lywodraethwyr (Cymru)

Mae llywodraethwyr yn chwarae rôl hanfodol yn y system addysg yng Nghymru fel rhan o waith tîm ehangach tuag at yr un nod: sicrhau bod plant yng Nghymru yn cael addysg ardderchog.

Cwrs am ddim
5 awr
Cyflwyniad i arweinyddiaeth i lywodraethwyr (Cymru) Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Addysg a Datblygiad

Cyflwyniad i arweinyddiaeth i lywodraethwyr (Cymru)

Mae'r cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad byr i faes cynhwysiant addysgol. Gallwch hefyd weld y cyrsiau eraill yn y casgliad hwn Cyflwyniad i arweinyddiaeth i lywodraethwyr a Gwaith tîm: cyflwyniad i lywodraethwyr ysgol.

Cwrs am ddim
5 awr
Y Gymru Gyfoes Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a'r Gyfraith

Y Gymru Gyfoes

Drwy edrych ar wahaniaethau a chysylltiadau, mae'r cwrs yn gofnod awdurdodol a diweddar o economi, cymdeithas, gwleidyddiaeth a diwylliant Cymru gyfoes ac mae'n cynnwys amrywiaeth eang o astudiaethau achos diddorol.

Cwrs am ddim
15 awr
Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Addysg a Datblygiad

Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith

Mae cynorthwywyr addysgu yn adnodd pwysig ym myd addysg. Mae'r uned hon yn edrych ar sut mae'r rôl wedi datblygu ledled y DU dros amser. Mae'n ystyried y sgiliau a'r nodweddion y mae cynorthwywyr addysgu yn eu defnyddio er mwyn rhoi cymorth effeithiol a chyfrannu at waith tîm cynhyrchiol.

Cwrs am ddim
4 awr
Gofalu am oedolion Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Gofalu am oedolion

Mae gofalu am oedolion yn gwrs rhagarweiniol i unrhyw un sydd â rôl ofalgar, naill ai'n daladwy neu'n ddi-dāl. Mae'n adeiladu ar yr hyn yr ydych eisoes yn ei wybod i roi gwell dealltwriaeth i chi o'ch rôl fel gofalwr. Mae hefyd yn cefnogi'ch lles eich hun trwy roi syniadau a gwybodaeth i chi am ofalu amdanoch eich hun a delio â straen.

Cwrs am ddim
15 awr