Grid Rhestr Canlyniadau: 15 eitem
Pecyn cymorth gweithio hybrid a thrawsnewid digidol Eicon erthygl

Arian a Busnes

Pecyn cymorth gweithio hybrid a thrawsnewid digidol

Cyrsiau ar-lein am ddim ac adnoddau eraill i’ch helpu i ffynnu mewn byd digidol hybrid sy’n newid o hyd.

Erthygl
Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Arian a Busnes

Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant

Sut mae eich gweithlu yn teimlo? Pa effaith gafodd y 'newid i weithio ar-lein' ar ôl COVID-19, a'r ymarfer a phrosesau sydd wedi dilyn, ar lesiant staff? Bydd y cwrs hwn yn archwilio'r hyn a olygir gan lesiant yn y gweithle mewn byd gweithio hybrid - pwy sydd â'r cyfrifoldeb ohono, yr heriau a wynebir wrth ei greu a'i gynnal, a'r buddiannau i'ch...

Cwrs am ddim
12 awr
Felly, rydych chi eisiau bod yn nyrs? Cyflwyniad byr i nyrsio Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Felly, rydych chi eisiau bod yn nyrs? Cyflwyniad byr i nyrsio

Mae’r cwrs yma am ddim, Felly, rydych chi eisiau bod yn nyrs? Cyflwyniad byr i nyrsio, yn rhoi trosolwg o’r hyn y mae nyrsio’n ei olygu. Mae’n canolbwyntio ar nyrsio yn y DU yn benodol, a hefyd ar ei le yn y byd. Byddwch yn dysgu am bedwar maes nyrsio yn y DU, sut beth yw hyfforddiant nyrsys, yn ogystal â beth sy’n gwneud nyrsys gwych. Mae’r...

Cwrs am ddim
6 awr
OpenLearn with Working Wales | OpenLearn gyda Cymru'n Gweithio Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

OpenLearn with Working Wales | OpenLearn gyda Cymru'n Gweithio

Free online courses and other learning resources to support Working Wales customers.Cyrsiau ar-lein am ddim ac adnoddau dysgu eraill i gefnogi cwsmeriaid Cymru'n Gweithio.

Erthygl
Gweithio hybrid: cynllunio ar gyfer y dyfodol Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Arian a Busnes

Gweithio hybrid: cynllunio ar gyfer y dyfodol

Oherwydd pandemig COVID-19 yn 2020, bu rhaid i sefydliadau gynllunio ac addasu o fewn wythnos er mwyn symud eu gweithlu cyfan bron i weithio o bell, ac roedd yn rhaid i'r rheini a oedd yn gorfod aros 'ar y safle’ roi mesurau diogelwch ar waith yn gyflym. Roedd hwn yn ymateb byd-eang digynsail na fyddai llawer o sefydliadau wedi'u rhagweld a bu ...

Cwrs am ddim
12 awr
Gweithio hybrid: dechrau yn y gweithle Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Arian a Busnes

Gweithio hybrid: dechrau yn y gweithle

Gall dechrau mewn gweithle newydd – p'un ai dyna eich swydd gyntaf 'go iawn' ar ôl gorffen eich addysg, neu'r cam nesaf yn natblygiad eich gyrfa – fod yn gyffrous ac yn frawychus. Os mai sefydliad hybrid ydyw, a bod eich diwrnod cyntaf mewn lleoliad anghysbell yn hytrach na gweithle ffisegol, gall hynny fod hyd yn oed yn fwy dryslyd. Nod y cwrs...

Cwrs am ddim
7 awr
Gweithio hybrid: sgiliau ar gyfer trawsnewid digidol Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Digidol a chyfrifiadura

Gweithio hybrid: sgiliau ar gyfer trawsnewid digidol

Mae dyfodol y gweithle'n parhau i ddatblygu, ac mae trawsnewid digidol yn cyflymu, gan ofyn am alluoedd, ymddygiadau a dealltwriaeth newydd yn y maes digidol. Mae'r rhaniad digidol wedi bod yn ehangu ac mae data'n dangos bod y bwlch sgiliau yn y DU yn tyfu gyda phrinder pobl â sgiliau digidol. Mae gan bron bob swydd ryw elfen o sgiliau digidol...

Cwrs am ddim
11 awr
Gweithio hybrid: datblygu sefydliadol Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Arian a Busnes

Gweithio hybrid: datblygu sefydliadol

Achosodd pandemig COVID-19 i sawl sefydliad orfod newid ffordd o weithio'r gweithlu, a hynny o bell, yn gyflym iawn yn 2020. Mae'r weithred o ddychwelyd i arferion gweithio mewn swyddfa cyn y pandemig wedi bod yn araf, gyda sawl sefydliad nawr yn awyddus i weithio mewn modd hyblyg. Mae gweithio hybrid, er hynny, yn cyflwyno heriau newydd sy'n ...

Cwrs am ddim
21 awr
Gweithio hybrid: sgiliau ar gyfer arwain Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Arian a Busnes

Gweithio hybrid: sgiliau ar gyfer arwain

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi adfyfyrio ar bwy ydych chi fel arweinydd hybrid a sut rydych chi eisiau datblygu. Bydd yn eich helpu i ddeall sut i ddangos empathi â'ch gweithlu a sut i addasu eich sgiliau cyfathrebu wrth weithio yn y swyddfa ac wrth weithio o bell. Bydd yn eich annog i ddechrau meddwl sut y gallwch ysgogi eich gweithle i ...

Cwrs am ddim
10 awr
Olion troed carbon digidol a gweithio o bell Eicon erthygl

Natur a'r Amgylchedd

Olion troed carbon digidol a gweithio o bell

Gyda llawer o bobl yn dewis gweithio o gartref, boed ar ffurf hybrid neu'n llawn amser, mae'r erthygl hon yn ystyried cost gweithio o bell o ran olion troed carbon.

Erthygl
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru yw hwn. Bydd yn eich helpu i nodi a myfyrio ar eich profiadau, eich diddordebau a'ch sgiliau a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ddatblygu cynllun gweithredu personol i'w roi ar waith ar ôl i'r cwrs ddod i ben. Mae'r cwrs, a ddatblygwyd gan Y Brifysgol Agored ...

Cwrs am ddim
5 awr
Cynllunio dyfodol gwell Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Addysg a Datblygiad

Cynllunio dyfodol gwell

Mae Cynllunio dyfodol gwell yn gwrs rhagarweiniol ar gyfer unrhyw un sy'n ystyried newid swydd, sydd eisiau gwybod sut i symud i fyny'r ysgol neu ddychwelyd i'r gwaith ar ôl seibiant, a rhai sy’n awyddus i anelu at bethau gwell.

Cwrs am ddim
15 awr
  • Tudalen 1 o 2
  • 1(current)
  • 2
  • Nesaf