Skip to content

OpenLearn Cymru

Grid Rhestr Canlyniadau: 35 eitem
Hawlfraint  image Icon Hawlfraint: Shutterstock
Casgliad llesiant a iechyd meddwl article icon

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg 

Casgliad llesiant a iechyd meddwl

Yn y casgliad Iechyd Meddwl a Lles (Cymru), mae hwb o adnoddau dwyieithog, rhad ac am ddim, sydd yn ceisio hybu lles cadarnhaol a chefnogi iechyd meddwl da. 

Erthyglau
Ewch â’ch addysgu ar-lein free course icon Lefel

Addysg a Datblygiad 

Ewch â’ch addysgu ar-lein

Mae dysgu ar-lein wedi datblygu’n gyflym ac fe’i gwelir bellach ym mhob maes addysg, o ysgolion i hyfforddi sgiliau. Mae mwy o bobl nag erioed yn dysgu trwy gyrsiau ar-lein. Hyd yn oed pan addysgir ‘wyneb yn wyneb’ yn bennaf, mae adnoddau a rhyngweithio ar-lein wedi dod yn rhan allweddol o’r profiad dysgu.

Cwrs am ddim
24 awr
Academi Arian MSE free course icon Lefel Badge icon

Arian a Busnes 

Academi Arian MSE

Mae'r Brifysgol Agored wedi ymuno â MoneySavingExpert (MSE) i gynhyrchu'r cwrs rhad ac am ddim newydd hwn i roi'r sgiliau a'r wybodaeth i chi feistroli eich arian. Ysgrifennwyd y cwrs gan y Brifysgol Agored, gyda chyngor ac arweiniad MSE.

Cwrs am ddim
12 awr
Deall datganoli yng Nghymru free course icon Lefel

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a’r Gyfraith 

Deall datganoli yng Nghymru

  Mae'r cwrs am ddim hwn yn dilyn y ffordd y mae setliad datganoli Cymru wedi cael ei drawsnewid yn yr 20 mlynedd ers y refferendwm ar ddatganoli yn 1997. Byddwch yn ystyried y ffordd y daeth Cynulliad â chefnogaeth mwyafrif bach iawn o'r cyhoedd a phwerau deddfu cyfyngedig yn Senedd â'r pŵer i osod trethi. Byddwch yn archwilio rhai o'r heriau mwyaf sy'n wynebu gwleidyddiaeth yng Nghymru heddiw, o ddadleuon dros faint y Senedd a diffyg craffu i gwestiynau am degwch o ran cyllido ac annibyniaeth farnwrol. Gan ddefnyddio fideo, sain ac elfennau rhyngweithiol, mae'r cwrs hwn yn dod â'r prif ddadleuon ym myd gwleidyddiaeth yng Nghymru yn fyw.  

Cwrs am ddim
12 awr
Creative commons image Icon Raymond Williams - Copyright free. Leonardo Sciascia vy dati.camera.it, CC BY 4.0 o dan Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license
Raymond Williams a Leonardo Sciascia: Cofio bywydau a gwaddolion article icon

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a’r Gyfraith 

Raymond Williams a Leonardo Sciascia: Cofio bywydau a gwaddolion

Roedd Raymond Williams a Leonardo Sciascia, y ganwyd y ddau yn 1921, yn ysgolheigion, yn nofelwyr ac yn feirniaid nodedig. Mae Geoff Andrews yn ystyried eu bywydau a'u gwaddolion yn yr erthygl hon.

Erthyglau
Ynglŷn â 'Barod ar gyfer Prifysgol' article icon

Addysg a Datblygiad 

Ynglŷn â 'Barod ar gyfer Prifysgol'

Adnoddau am ddim gan brifysgolion yng Nghymru i'ch helpu i gymryd eich camau cyntaf tuag at addysg uwch.

Erthyglau
Dydd Gŵyl Dewi a rôl y dorf mewn canfyddiadau o hunaniaeth gerddorol Gymreig article icon

Hanes a’r Celfyddydau 

Dydd Gŵyl Dewi a rôl y dorf mewn canfyddiadau o hunaniaeth gerddorol Gymreig

Mae Dydd Gŵyl Dewi bob amser yn achlysur pan mae syniadau am gerddoroldeb Cymreig yn cael eu hailadrodd. Mae Dr Martin V Clarke yn siarad am y dorf chwaraeon a’r rôl gefnogol y mae’n ei chwarae wrth leoli Cymru fel ‘gwlad y gân’.

Erthyglau
Hawlfraint  image Icon Hawlfraint: Simon Campbell
Carnifal Butetown, y gorffennol, presennol, a'r dyfodol article icon

Hanes a’r Celfyddydau 

Carnifal Butetown, y gorffennol, presennol, a'r dyfodol

Keith Murrell, arweinydd Carnifal eiconig Butetown yng Nghaerdydd, yn archwilio ei orffennol astrus a dyfodol disglair i ddathlu cymuned amlddiwylliannol Butetown, a chyfeirio at y camsyniadau a'r anghyfiawnder a wynebwyd ar hyd y daith.

Erthyglau
Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw free course icon Lefel

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg 

Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw

Mae “Pyliau o banig: beth ydyn nhw, a beth i'w wneud yn eu cylch” yn gwrs rhad ac am ddim a ddylai fod o gymorth i unrhyw un sy'n profi pyliau o banig neu banig, i'w teulu a'u ffrindiau, ac i unrhyw un sydd â diddordeb mwy cyffredinol mewn iechyd meddwl a’i driniaeth. Mae'r cwrs yn dechrau trwy archwilio diffiniadau ffurfiol o banig a phyliau o banig. Yna cyferbynnir y rhain â straeon personol o’r profiad o banig. Mae hefyd yn cyflwyno rhai o'r dealltwriaethau allweddol ynghylch pam mae pyliau o banig yn digwydd, ac yn rhoi trosolwg o'r prif ffyrdd y gall pobl gael help a helpu eu hunain.

Cwrs am ddim
3 awr
Ymarfer corff ac iechyd meddwl free course icon Lefel

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg 

Ymarfer corff ac iechyd meddwl

Yn flynyddol caiff miloedd o bunnoedd eu gwario ar feddyginiaethau i drin cyflyrau megis gorbryder ac iselder. Mae gan y meddyginiaethau hyn sgil effeithiau negyddol yn aml. Mae ymarfer corff yn driniaeth amgen sy'n isel ei chost ac yn isel o ran niferoedd o sgil effeithiau. Fel rhan o'r cwrs rhad ac am ddim hwn, Ymarfer Corff ac Iechyd Meddwl, rydym yn edrych ar y cysylltiadau rhwng ymarfer corff a gwell iechyd meddwl a lles seicolegol. Bydd hyn yn cynnwys ystyriaeth o rôl  ymarfer corff wrth ymdopi â straen, pryder ac iselder, ac wrth wella hwyliau.  

Cwrs am ddim
2 awr
Addysg gynhwysol: deall yr hyn a olygwn (Cymru) free course icon Lefel

Addysg a Datblygiad 

Addysg gynhwysol: deall yr hyn a olygwn (Cymru)

Ni waeth pa ysgol y byddwch yn eich canfod eich hun ynddi, bydd y ffordd y mae'n ymdrin ag addysg gynhwysol yn ffactor bwysig wrth bennu diwylliant ei hamgylchedd dysgu ac addysgu.

Cwrs am ddim
5 awr
Gwaith Tîm: Hyfforddiant i Lywodraethwyr (Cymru) free course icon Lefel

Addysg a Datblygiad 

Gwaith Tîm: Hyfforddiant i Lywodraethwyr (Cymru)

Mae llywodraethwyr yn chwarae rôl hanfodol yn y system addysg yng Nghymru fel rhan o waith tîm ehangach tuag at yr un nod: sicrhau bod plant yng Nghymru yn cael addysg ardderchog.

Cwrs am ddim
5 awr
Tudalen 1 o 3
Tudalen 1 o 3