Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Y Gymru Gyfoes
Y Gymru Gyfoes

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

9.1.3 A Way of Life a hunaniaethau Cymreig ‘newydd’

Mae A Way of Life yn enghraifft brin o naratif ffuglennol sy'n craffu ar hunaniaeth Gymreig mewn perthynas â phoblogaethau ethnig y wlad. Cafodd y ffilm, a ryddhawyd yn 2004, ei gwneud gan Amma Asante, merch a gafodd ei magu yn Streatham yn ne Llundain gan rieni a anwyd yn Ghana. Daeth cysylltiad Asante â Chymru drwy briodas ei brawd â merch o Gymru a'u plant a oedd, yng ngeiriau Asante ei hun, ‘half of everything you could possibly imagine’ (Blandford, 2004, t. 15).

Roedd hunaniaethau ethnig a hiliol cymhleth ei nith a'i nai yn rhan o gymhelliant Asante i wneud ffilm sy'n ymwneud yn benodol â'r rhyngweithio rhwng ethnigrwydd a hunaniaeth genedlaethol. Daeth rhan arall o'i theimlad cychwynnol o Gymru, yn enwedig Caerdydd, fel man lle roedd mwy o gytgord hiliol na gweddill y DU oherwydd ei hanes hir o amlddiwylliannaeth, cyn sylweddoli nad oedd hynny'n wir wrth iddi ddod i'w hadnabod yn well (Blandford, 2004).

Mae plot y ffilm yn troi o amgylch llofruddiaeth dyn mewn cymuned yn y de gan grŵp o bobl ifanc yn eu harddegau, gan gynnwys mam sengl, ifanc Leanne (Stephanie Wililams) sy'n dod yn brif gymeriad y ffilm. Mae'r dyn a lofruddiwyd yn hanu o Dwrci'n wreiddiol ac mae wedi byw yng Nghymru ers tri deg mlynedd. Mae'r ffilm yn gignoeth wrth ymwneud â chreulondeb y llofruddiaeth a'r agweddau hiliol difeddwl ymhlith y bobl ifanc sy'n cyfrannu ati, ond mae'n feiddgar yn yr ystyr ei bod yn gwneud i ni deimlo cydymdeimlad â thrafferthion bywydau'r bobl ifanc.

Mae hon yn aml yn ffilm boenus i'w gwylio ac mae'n portreadu'r rhannau hynny o'r de yr effeithir arnynt yn fawr iawn o hyd gan ddad-ddiwydiannu fel mannau anodd iawn i dyfu i fyny. Ar y llaw arall, mae'n ffilm sy'n ddigon dewr i edrych ar wreiddiau hiliaeth mewn ffordd onest a chignoeth. Gellir dadlau bod y ffaith i'r ffilm gael ei lleoli yng Nghymru, gyda chymorth ariannol gan y Loteri, drwy Gyngor Celfyddydau Cymru, yn arwydd cadarnhaol o ddiwylilant iach sy'n gallu ystyried ei broblemau o'r tu mewn yn hytrach na dibynnu ar hen fythau i'w chynnal ei hun.

Gweithgaredd 26

Cymerwch saib ac ystyriwch sawl gwaith rydych wedi gweld cymeradau sy'n Gymry nad ydynt yn wyn ar y sgrin. A allwch feddwl am enghreifftiau mewn ffurfiau celfyddyol eraill, er enghraifft, mewn llenyddiaeth?

Gadael sylw

Un o'r pethau cymhleth ynglŷn â thrafod y ffordd y caiff unrhyw wlad ei phortreadu yw'r man lle mae'r portread, yn yr achos hwn portread o Gymru, yn cyffwrdd â phortread o agwedd arall ar hunaniaeth. Mae'r syniad o fod yn ddu ac yn Gymro neu'n Gymraes yn amlwg yn un hollol naturiol, ond mae'n dimensiwm ar y ffordd y caiff Cymru ei phortreadu sy'n cael ei esgeuluso o hyd i ryw raddau.

Nawr darllenwch y darn hwn gan Martin McLoone sydd yn aml wedi ysgrifennu am fyd sinema yn Iwerddon, ond sydd yma'n cymhwyso'r un fath o feddwl tuag at bob un o'r gwledydd Celtaidd. Mae'n awgrymu bod sinema o Gymr (a'r gwledydd Celtaidd eraill) ‘on the cutting edge of contemporary cultural debate about identity’. Wrth i chi ddarllen Darn 17, ystyriwch i ba raddau rydych yn cytuno â'r awgrym o ran yr hyn a wyddoch am sinema o Gymru.

Darn 17

Like Divorcing Jack, Kevin Allen’s Swansea-set Twin Town (1997) elects to tackle stereotypes and cinematic clichés directly. As its already bizarre plot rushes towards a climax of melodramatic excess and bad taste, central icons and cultural markers of Welsh identity (rugby, community and male-voice choirs) are lampooned into absurdity. Twin Town – anarchic, populist, youth orientated – contrasts with the more meditatively inclined group of Welsh language films. At the centre of the films is the place of the Welsh language itself and indeed, the most impressive aspect of the Welsh language films in general has been the total confidence they demonstrate in the contemporary relevance of the ancient tongue.

In Endaf Emlyn’s Un Nos OlaLewad/One Full Moon (1991) the relationship between the English and Welsh language is a factor in the crisis of identity that faces the films protagonist, an unnamed boy (Tudor Roberts). In the village school, the children speak English and are encouraged to associate English with access to power and influence – the Welsh speaking children are clearly seen as objects of exploitation and in the case of one young girl, of sexual exploitation as well. The boy is asked to read a passage of English by the school master and the local Anglican canon. He performs the task well enough in a halting, cautious manner but pronounces the word ‘society’ according to Welsh phonetics. This reduces his superiors to laughter. Society, the film suggests, just like community, culture and history, is recognised through the language that describes it.

It would be wrong though to see Welsh language cinema as an unthinking nationalist response to dominant English culture or one that collapses the complexities of identity into dubious essentialist categories. Un Nos OlaLewad is as critical of the oppressive aspects of Welshness as it is of English superiority and is especially scathing about the negative impact Welsh fundamentalist religion has had on women and the young. (In this it dovetails with a tendency in recent Irish cinema which similarly attacks the abuses of religion, especially as those were visited on the young and on women). In his next film, Gadael Lenin/Leaving Lenin (1994), Emlyn considerably lightens the mood. Here, he explores contemporary Welsh identity through the device of removing the Welsh characters from Wales itself to post-Soviet Russia. A group of Welsh speaking sixth formers go on an educational visit to Saint Petersburg, accompanied by their art teacher Eileen (Sharon Morgan) and the old style Welsh Communist husband Mostyn (Wyn Bowen Harries) the deputy headmaster Mervyn (Ifan Huw Dafydd) with whom Eileen had a weekend affair once before, who also travels hoping that as the marriage seems to be unravelling, the affair can be resuscitated. The mix-up on the train between Moscow and St Petersburg splits teachers from students and the film contrasts the two groups’ adventures in parallel narratives. The dialogue is in Welsh, Russian and English and this is one aspect of the film’s audacity and ambition.

Here the minority language, which has such a low profile internationally that the Academy doubted its very existence, is vying for public space with two of the great imperialist languages of the world, engaging at the same time with themes and issues of global as well as of local importance.

The foreign location adds an extra dimension to the underlying theme of Welsh identity and the film explores this to great effect through the sense of loss and disillusionment that Mostyn feels at the collapse of the Soviet Union. Perhaps the moist poignant theme of all, reflecting early 1990s concerns, is the confusion and dilemmas that face today’s young people, whether the youth of St Petersburg adrift in a post-Soviet Russia or those struggling to adulthood in post-Thatcherite Wales. The film proposes a need for new beginnings – whether personal, political or artistic. The irony of the film’s message is that at least Mostyn in his youth had political ideals that allowed him to imagine and work towards a new beginning.

This is a privilege, the film suggests, which today’s young don’t have and must work for.

In this way, the Welsh films resemble some aspects of recent Irish cinema. As the traditional belief systems wither away, religion, patriotism, political beliefs – the loss of something to believe in, especially the loss of political hope – is particularly debilitating.

This sense of loss is evident in Paul Morrison’s Soloman and Gaenor (1998), which returns to the pre-World War One Wales of both Hedd Wyn (1992) and The Englishman Who Went up a Hill But Came down a Mountain. This is a complex historical moment for Wales. At the beginning of the 20th century, it still carried its identity as an industrial force of nineteenth century British expansion but was also about to assume a central role in the radical and progressive labour politics of the 20th century. Within this complex, the film plays out a Romeo and Juliet scenario – the Jewish Saloman hiding his identity behind an English facade to woo Gaenor from a fundamentalist Christian community. In the tragedy that unfolds, the film is again scathing about the impact the fundamentalist religion has on the lives of young people in particular (in this case, both orthodox Jewish as well as Protestant Christian).

But this is more than just a Welsh cry of ‘a plague on both your houses’.

In identifying some aspects of the cinema from the Celtic fringes, we are identifying a cinema that has a double focus. These films are concerned to explode myths and move beyond the regimes of representation that have tended to romanticise and to marginalise the Celtic fringe. Dominant cinema portrayed the Celtic countries as regressive and primitive and if this portrayal was sometimes amiable and sometimes hostile, it was always patronising. However, a second focus of this cinema has been inwards, exploiting the rationalist responses to the representation of the centre. This has meant that the films reflect an uncertainty, an exploration that is as conscious of internal contradiction as it is of larger external realities. Above all, this is a cinema that refuses to operate on the margins. These are cultures that are no longer content to be the peripheral and exploited partners in a strict cultural division of labour. In fact this new cinema has pushed peripherality in to the centre and now operates on the cutting edge of a contemporary cultural debate about identity.

McLoone, 2009, t. 354–6

Mae dadleuon Martin McLoone yn gymwys yn benodol i'r math o sinema lle mae awduron a chyfarwyddwyr yn cael rhywfaint o ryddid i arbrofi a chyflwyno safbwyntiau. Yn yr adran nesaf, sy'n trafod teledu, edrychwn at y ffordd y caiff Cymru ei phortreadu mewn diwydiant sy'n tueddu i gyfyngu ar y rhai sy'n gweithio ynddo ychydig yn fwy, ond fel y gwelwn, daw cyfraniadau pwysig hefyd tuag at ymdeimlad newydd o Gymru.