Mynd i'r prif gynnwys

Subject details

OERWales
OpenLearn Cymru yn cynnig cyfres o adnoddau yn y Gymraeg a'r Saesneg, adnoddau defnyddiol am Gymru ac eraill am bynciau defnyddiol i ddysgwyr galwedigaethol yng Nghymru.


  • Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

   Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

   Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru yw hwn. Bydd yn eich helpu i nodi a myfyrio ar eich profiadau, eich diddordebau a'ch sgiliau a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ddatblygu cynllun gweithredu personol i'w roi ar waith ar ôl i'r cwrs ddod i ben. Mae'r cwrs, a ddatblygwyd gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, yn cynnwys astudiaethau achos gan ofalwyr go iawn sy'n rhannu eu profiadau a'u myfyrdodau.

   Rhowch gynnig ar y cwrs hwn am ddim

   Cwrs am Ddim

   5 oriau

   Lefel 0 Ddechreuwyr

  • Cefnogi datblygiad plant

   Cefnogi datblygiad plant

   This is Welsh version of the OU Social Partnerships Network course 'Supporting children's development'

   Rhowch gynnig ar y cwrs hwn am ddim

   Cwrs am Ddim

   15 oriau

   Lefel 0 Ddechreuwyr

  • Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith

   Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith

   Mae cynorthwywyr addysgu yn adnodd pwysig ym myd addysg. Mae'r uned hon yn edrych ar sut mae'r rôl wedi datblygu ledled y DU dros amser. Mae'n ystyried y sgiliau a'r nodweddion y mae cynorthwywyr addysgu yn eu defnyddio er mwyn rhoi cymorth effeithiol a chyfrannu at waith tîm cynhyrchiol.

   Rhowch gynnig ar y cwrs hwn am ddim

   Cwrs am Ddim

   4 oriau

   Lefel 0 Ddechreuwyr

  • Dysgu ac arfer: Gweithrediad a hunaniaethau

   Dysgu ac arfer: Gweithrediad a hunaniaethau

   Mae'r uned hon yn eich cyflwyno i ddull cymdeithasol-ddiwylliannol o ddeall a dadansoddi'r hyn y byddwch yn ei ddysgu mewn sefydliadau addysgol, gartref ac yn y gweithle.

   Rhowch gynnig ar y cwrs hwn am ddim

   Cwrs am Ddim

   8 oriau

   Lefel 3 Uwch

  • Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

   Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

   Mae'r course hon yn ystyried i sut y gall ymgymryd â gwaith gwirfoddol wella eich cyfleoedd cyflogaeth.

   Rhowch gynnig ar y cwrs hwn am ddim

   Cwrs am Ddim

   12 oriau

   Lefel 0 Ddechreuwyr

  • Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

   Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

   Beth yw'r materion pwysig i'w hystyried wrth ddechrau neu redeg busnes bach mewn amgylchedd gwledig? Bydd yr uned astudio hon yn eich cyflwyno i rai syniadau a modelau a fydd yn eich helpu i weithio allan yr hyn rydych am ei wneud gyda'ch syniad busnes ac ystyried effaith byw mewn lleoliad gwledig.

   Rhowch gynnig ar y cwrs hwn am ddim

   Cwrs am Ddim

   24+ oriau

   Lefel 0 Ddechreuwyr

  • Pwysigrwydd sgiliau rhyngbersonol

   Pwysigrwydd sgiliau rhyngbersonol

   Er mwyn llwyddo fel rheolwr, mae angen sgiliau rhyngbersonol da arnoch, mae angen i chi ddeall sut i ymdrin â phobl eraill. Bydd yr uned hon yn eich helpu i feithrin ymwybyddiaeth o'ch sgiliau ac i ddeall y gall ymwybyddiaeth o sgiliau rhyngbersonol pobl eraill fod o gymorth mawr i ni wrth ymdrin â'r tasgau gwaith rydym yn gyfrifol amdanynt.

   Rhowch gynnig ar y cwrs hwn am ddim

   Cwrs am Ddim

   3 oriau

   Lefel 0 Ddechreuwyr

  • Y daith hir tuag at ddatganoli yng Nghymru

   Y daith hir tuag at ddatganoli yng Nghymru

   Mae Graham Day, cyn-Ddarllenydd Cymdeithaseg ym Mhrifysgol Bangor ac awdur Making Sense of Wales (2002) yn adolygu’r camau amrywiol o newid cyfansoddiadol drwy’r pwerau sydd wedi’u datganoli i Gymru gan lywodraeth y Deyrnas Unedig ers y 1990au. Mae’n nodi sut mae’r cynnydd ym mhwerau Llywodraeth Cymru, sy’n angenrheidiol i ddarparu ateb ymarferol a sefydlog, wedi’i gyflawni drwy bontio democrataidd rhyfeddol. Wrth i’r pwyslais symud yn awr o ddiwygio cyfansoddiadol at fanteision gwirioneddol llywodraeth ddatganoledig yng Nghymru, mae hefyd yn cynnig asesiad o rai o lwyddiannau Llywodraeth Cymru.

   Rhowch gynnig ar y cwrs hwn am ddim

   Cwrs am Ddim

   10 oriau

   Lefel 0 Ddechreuwyr

  • Y Gymru Gyfoes

   Y Gymru Gyfoes

   Mae'r cwrs am ddim hwn yn edrych ar y Gymru gyfoes mewn ffordd fywiog a hygyrch drwy ganolbwyntio ar y gwyddorau cymdeithasol. Mae'n cyflwyno agweddau allweddol ar economi, cymdeithas, gwleidyddiaeth a diwylliant Cymru, gan ddarparu cyfoeth o dystiolaeth ddiweddar sydd wedi'i threfnu ar sail cysyniadau a damcaniaethau craidd ym maes y gwyddorau cymdeithasol, er mwyn eich helpu i wneud synnwyr o wlad sy'n newid.

   Rhowch gynnig ar y cwrs hwn am ddim

   Cwrs am Ddim

   15 oriau

   Lefel 0 Ddechreuwyr

  • Cyflwyniad i waith cymdeithasol

   Cyflwyniad i waith cymdeithasol

   Bydd y cwrs byr hwn yn eich cyflwyno i waith cymdeithasol ac yn datblygu eich dealltwriaeth o rai o’r damcaniaethau sy’n gysylltiedig ag ymarfer gwaith cymdeithasol.

   Rhowch gynnig ar y cwrs hwn am ddim

   Cwrs am Ddim

   15 oriau

   Lefel 0 Ddechreuwyr

  • Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru

   Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru

   Mae parchu hunaniaeth pob person yn un o werthoedd canolog gwaith cymdeithasol ond, fel y mae'r term yn awgrymu, mae gwaith cymdeithasol yn golygu mwy na safbwyntiau unigol: mae hefyd yn digwydd o fewn cyd-destun cymdeithasol. Mae cymdeithas, demograffi, daearyddiaeth, deddfwriaeth genedlaethol, polisi cenedlaethol ac iaith oll yn chwarae rhan bwysig, ym mywydau defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr ac ymarfer gweithwyr cymdeithasol. Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i bwysigrwydd cydnabod bod ymarfer gwaith cymdeithasol yn digwydd mewn cyd-destun. Yn benodol, byddwch yn dysgu beth mae hyn yn ei olygu ar gyfer gwaith cymdeithasol yng Nghymru - yn y cyd-destun Cymreig.

   Rhowch gynnig ar y cwrs hwn am ddim

   Cwrs am Ddim

   10 oriau

   Lefel 0 Ddechreuwyr

  • Dechrau gyda seicoleg

   Dechrau gyda seicoleg

   Y 'pos mwyaf a phwysicaf' rydym yn ei wynebu fel pobl yw ni ein hunain (Boring, 1950, tud. 56). Mae pobl yn bos - yn bos cymhleth, cynnil ac amlhaenog, a daw'n fwy cymhleth fyth wrth i ni esblygu dros amser a newid o fewn cyd-destunau gwahanol. Wrth ateb y cwestiwn 'Beth sy'n ein gwneud ni yn pwy ydym ni?', mae seicolegwyr yn cyflwyno amrywiaeth o esboniadau pam bod pobl yn teimlo, yn meddwl ac yn ymddwyn fel ag y maent. Pan fydd yn ymddangos bod seicolegwyr yn deall un rhan o 'pwy ydym ni', daw tystiolaeth newydd i ddangos ochr wahanol i'r amlwg! Nid yw'n hawdd nodi'r holl ddylanwadau.

   Rhowch gynnig ar y cwrs hwn am ddim

   Cwrs am Ddim

   5 oriau

   Lefel 0 Ddechreuwyr

  • Gofalu am oedolion

   Gofalu am oedolion

   Dyma fersiwn Gymraeg cwrs Rhwydwaith Partneriaethau Cymdeithasol yr UD, 'Gofalu am Oedolion' ('Caring for Adults').

   Rhowch gynnig ar y cwrs hwn am ddim

   Cwrs am Ddim

   15 oriau

   Lefel 0 Ddechreuwyr

  • Storïau unigol: safbwyntiau ar waith cymdeithasol

   Storïau unigol: safbwyntiau ar waith cymdeithasol

   Yn y gyfres hon o bedwar cyfweliad, byddwch yn gwylio defnyddiwr gwasanaeth, gofalwr, gweithiwr cymdeithasol a rheolwr gwaith cymdeithasol yn siarad am eu profiadau gwahanol. Bydd y cyfweliadau'n dangos pwysigrwydd gwrando ar storïau pobl, pwysigrwydd cydberthnasau mewn ymarfer gwaith cymdeithasol a phwysigrwydd cyd-destun yr ymarfer gwaith cymdeithasol. Byddwch yn ystyried cwestiynau am y cyfweliadau ac yn myfyrio ar oblygiadau'r hyn sydd gan yr unigolion i'w ddweud ar gyfer ymarfer.

   Rhowch gynnig ar y cwrs hwn am ddim

   Cwrs am Ddim

   2 oriau

   Lefel 0 Ddechreuwyr

  • Gwlad fechan, hanes mawr: themâu yn hanes Cymru

   Gwlad fechan, hanes mawr: themâu yn hanes Cymru

   Mae’r cwrs yn datgelu ffynonellau ar gyfer nifer o bynciau hanes Cymru o’r drydedd ganrif a’r ddeg i’r ugeinfed ganrif. Mae’n edrych ar y ffordd mae haneswyr yn gwneud eu gwaith drwy gysylltu’r ffynonellau hyn gyda gwaith ysgrifenedig gan brif haneswyr Cymru. Mae’n eich galluogi i benderfynu a yw’r darnau hyn yn rhoi dehongliad cywir o’r dystiolaeth.

   Rhowch gynnig ar y cwrs hwn am ddim

   Cwrs am Ddim

   10 oriau

   Lefel 0 Ddechreuwyr

  • Croeso: Beginners’ Welsh

   Croeso: Beginners’ Welsh

   Promoting the growth of the Welsh language, this section offers our OpenLearn Beginners’ Welsh course.

   Rhowch gynnig ar y cwrs hwn am ddim

   Cwrs am Ddim

   4 oriau

   Lefel 0 Ddechreuwyr

  • Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

   Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

   Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru yw hwn. Bydd yn eich helpu i nodi a myfyrio ar eich profiadau, eich diddordebau a'ch sgiliau a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ddatblygu cynllun gweithredu personol i'w roi ar waith ar ôl i'r cwrs ddod i ben. Mae'r cwrs, a ddatblygwyd gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, yn cynnwys astudiaethau achos gan ofalwyr go iawn sy'n rhannu eu profiadau a'u myfyrdodau.

   Rhowch gynnig ar y cwrs hwn am ddim

   Cwrs am Ddim

   5 oriau

   Lefel 0 Ddechreuwyr

  • Cynllunio dyfodol gwell

   Cynllunio dyfodol gwell

   Dyma fersiwn Gymraeg o gwrs Rhwydwaith Partneriaethau Cymdeithasol y Brifysgol Agored 'Cynllunio gwell dyfodol'.

   Rhowch gynnig ar y cwrs hwn am ddim

   Cwrs am Ddim

   15 oriau

   Lefel 0 Ddechreuwyr

  • Darllen a gwneud nodiadau

   Darllen a gwneud nodiadau

   Mae darllen, gwrando a meddwl fel rhan o'ch astudiaeth yn aml yn mynd law yn llaw â gwneud nodiadau o ryw fath. Fe welwch fod sawl ffordd wahanol o ddarllen a sawl ffordd wahanol o wneud nodyn o rywbeth. Yn dibynnu ar eich sefyllfa, efallai y byddwch yn darllen yn fwy neu'n llai am rywbeth, neu efallai y byddwch yn canolbwyntio ar un adran benodol o lyfr. Efallai y byddwch yn gwneud nodiadau helaeth, yn nodi ond rhai geiriau yn unig, yn gwneud diagramau neu efallai na fyddwch yn gwneud nodiadau o gwbl. Yn yr uned hon byddwch yn cael arweiniad ar ba dechnegau i'w defnyddio a phryd i'w defnyddio.

   Rhowch gynnig ar y cwrs hwn am ddim

   Cwrs am Ddim

   4 oriau

   Lefel 0 Ddechreuwyr

  • Datblygu strategaethau astudio effeithiol

   Datblygu strategaethau astudio effeithiol

   Gall dod i wybod sut rydych yn dysgu eich helpu i ddatblygu technegau astudio sy'n gweddu i'ch anghenion a'r dasg dan sylw. Bydd gwella eich strategaethau astudio yn arbed amser i chi, yn ysgafnhau eich baich gwaith ac yn helpu i wella ansawdd eich gwaith. Yn yr uned hon byddwch yn dysgu technegau ac yn datblygu sgiliau a fydd yn eich helpu gyda'ch astudiaethau.

   Rhowch gynnig ar y cwrs hwn am ddim

   Cwrs am Ddim

   10 oriau

   Lefel 0 Ddechreuwyr

  • Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

   Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

   Mae'r cwrs hwn yn ystyried sut y gall ymgymryd â gwaith gwirfoddol wella eich cyfleoedd cyflogaeth.

   Rhowch gynnig ar y cwrs hwn am ddim

   Cwrs am Ddim

   12 oriau

   Lefel 0 Ddechreuwyr

  • Paratoi aseiniadau

   Paratoi aseiniadau

   Efallai y byddwch yn teimlo ar goll pan gewch eich aseiniad cyntaf ond peidiwch â phoeni, nid oes disgwyl i chi wneud gwaith perffaith o'r cychwyn cyntaf. Nid oes un ffordd gywir o ysgrifennu aseiniad. Fodd bynnag, mae rhai egwyddorion a phrosesau cyffredin a fydd yn eich helpu i gadw ar y trywydd cywir wrth ei lunio. Yn yr uned hon byddwch yn dysgu sut i ysgrifennu eich aseiniadau’n effeithiol.

   Rhowch gynnig ar y cwrs hwn am ddim

   Cwrs am Ddim

   10 oriau

   Lefel 0 Ddechreuwyr

  • Pwysigrwydd sgiliau rhyngbersonol

   Pwysigrwydd sgiliau rhyngbersonol

   Er mwyn llwyddo fel rheolwr, mae angen sgiliau rhyngbersonol da arnoch, mae angen i chi ddeall sut i ymdrin â phobl eraill. Bydd yr uned hon yn eich helpu i feithrin ymwybyddiaeth o'ch sgiliau ac i ddeall y gall ymwybyddiaeth o sgiliau rhyngbersonol pobl eraill fod o gymorth mawr i ni wrth ymdrin â'r tasgau gwaith rydym yn gyfrifol amdanynt.

   Rhowch gynnig ar y cwrs hwn am ddim

   Cwrs am Ddim

   3 oriau

   Lefel 0 Ddechreuwyr

  • Astudio Meddygaeth yn ddwyieithog

   Astudio Meddygaeth yn ddwyieithog

   Yn amlinellu rhai o’r manteision o astudio Meddygaeth yn ddwyieithog yn y Brifysgol.

   Rhowch gynnig ar y cwrs hwn am ddim

   Cwrs am Ddim

   1 awr

   Lefel 0 Ddechreuwyr

  • Astudio’r Gwyddorau Naturiol yn ddwyieithog

   Astudio’r Gwyddorau Naturiol yn ddwyieithog

   Meddwl am astudio cwrs yn y Gwyddorau Naturiol? Ystyried astudio trwy’r Gymraeg ac eisiau gwybod beth yw’r manteision? Dim yn siŵr os ydy eich Cymraeg yn ddigon da? Os ydych chi’n darllen yr erthygl hon, digon tebyg fod y cwestiynau hyn wedi codi yn eich meddwl. Pwrpas yr erthygl hon yw ateb y cwestiynau hyn, a dangos sut gallai astudio’r Gwyddorau Naturiol drwy’r Gymraeg gwella eich profiad addysg uwch a gwella eich cyfleoedd gwaith yn y dyfodol.

   Rhowch gynnig ar y cwrs hwn am ddim

   Cwrs am Ddim

   1 awr

   Lefel 0 Ddechreuwyr

Tudalen 1 o 1