Skip to main content

Sgiliau

Sgiliau

Mae'r maes sgiliau yn dod â chasgliad o gyrsiau ac adnoddau ynghyd, am ddim, er mwyn datblygu galluoedd mewn nifer o feysydd, gan gynnwys sgiliau pob dydd mewn mathemateg a Saesneg.

Sgiliau pob dydd mewn Mathemateg a Saesneg

Mae cyrsiau Sgiliau Pob Dydd yn cynnig addysg hyblyg, am ddim ar-lein, sy'n ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy'n dymuno adfywio a gwella eu gallu i ddarllen ac ysgrifennu'n Saesneg neu eu gallu mewn mathemateg.

Bydd pynciau perthnasol yn datblygu eich sgiliau cyfathrebu a rhifedd wrth ddysgu sut i'w defnyddio yn eich bywyd pob dydd a'ch gwaith.

Gallwch ddysgu'n annibynnol ar-lein a chael cydnabyddiaeth am eich cyflawniad neu gallwch dderbyn cefnogaeth gan un o'r colegau sy'n bartneriaid, er mwyn cyflawni cymhwyster.

Dysgwch yn annibynnol gyda chyrsiau am ddim ar OpenLearn Cymru

Nid oes asesiad cyn dechrau a gallwch ddewis y lefel sy'n addas ar gyfer eich gallu a'ch uchelgais.

Pan fyddwch yn pasio cwrs Sgiliau Pob Dydd, byddwch yn cael Datganiad Cymryd Rhan y Brifysgol Agored a bathodyn digidol. Gellir ychwanegu hyn at eich proffil cyflogaeth a'ch CV.

Dysgwch gyda'r coleg er mwyn cael cymhwyster

Cysylltwch â'r ganolfan bartner, ble y gofynnir i chi sefyll asesiad dechreuol, o bosib.  Bydd y ganolfan yn eich arwain o ran pa gwrs a chymhwyster yw'r un addas ar gyfer lefel eich sgil, un ai cyrsiau Sgiliau Pob Dydd neu'r cymhwyster Sgiliau Allweddol.

Canolfannau partner sy'n cymryd rhan:

Os ydych wedi eich lleoli yn Lloegr, dysgwch am y cymhwyster Sgiliau Gweithredol.

Buddion astudio

Wrth astudio'r cyrsiau hyn, byddwch yn cael buddion personol a phroffesiynol:

 • Cefnogi plant gyda gwaith cartref
 • Datblygu eich hunan-barch a hyder
 • Ehangu dyfodol eich gyrfa a chyflogadwyedd
 • Datblygu eich sgiliau cyfathrebu
Dod yn fwy hyderus yn cwblhau ffurflenni'n gywir.

Sgiliau Eraill

Mae'r maes sgiliau hefyd yn cynnwys cyrsiau am ddim ac adnoddau gall gynorthwyo i ddatblygu eich gallu mewn amgylcheddau proffesiynol a'ch cynorthwyo i ddechrau ar astudiaeth addysg uwch.

 • Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

  Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

  Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru yw hwn. Bydd yn eich helpu i nodi a myfyrio ar eich profiadau, eich diddordebau a'ch sgiliau a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ddatblygu cynllun gweithredu personol i'w roi ar waith ar ôl i'r cwrs ddod i ben. Mae'r cwrs, a ddatblygwyd gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, yn cynnwys astudiaethau achos gan ofalwyr go iawn sy'n rhannu eu profiadau a'u myfyrdodau.

  Try this course

  Course

  5 hrs

 • Cynllunio dyfodol gwell

  Cynllunio dyfodol gwell

  Dyma fersiwn Gymraeg o gwrs Rhwydwaith Partneriaethau Cymdeithasol y Brifysgol Agored 'Cynllunio gwell dyfodol'.

  Try this course

  Course

  15 hrs

 • Darllen a gwneud nodiadau

  Darllen a gwneud nodiadau

  Mae darllen, gwrando a meddwl fel rhan o'ch astudiaeth yn aml yn mynd law yn llaw â gwneud nodiadau o ryw fath. Fe welwch fod sawl ffordd wahanol o ddarllen a sawl ffordd wahanol o wneud nodyn o rywbeth. Yn dibynnu ar eich sefyllfa, efallai y byddwch yn darllen yn fwy neu'n llai am rywbeth, neu efallai y byddwch yn canolbwyntio ar un adran benodol o lyfr. Efallai y byddwch yn gwneud nodiadau helaeth, yn nodi ond rhai geiriau yn unig, yn gwneud diagramau neu efallai na fyddwch yn gwneud nodiadau o gwbl. Yn yr uned hon byddwch yn cael arweiniad ar ba dechnegau i'w defnyddio a phryd i'w defnyddio.

  Try this course

  Course

  4 hrs

 • Datblygu strategaethau astudio effeithiol

  Datblygu strategaethau astudio effeithiol

  Gall dod i wybod sut rydych yn dysgu eich helpu i ddatblygu technegau astudio sy'n gweddu i'ch anghenion a'r dasg dan sylw. Bydd gwella eich strategaethau astudio yn arbed amser i chi, yn ysgafnhau eich baich gwaith ac yn helpu i wella ansawdd eich gwaith. Yn yr uned hon byddwch yn dysgu technegau ac yn datblygu sgiliau a fydd yn eich helpu gyda'ch astudiaethau.

  Try this course

  Course

  10 hrs

 • Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

  Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

  Mae'r cwrs hwn yn ystyried sut y gall ymgymryd â gwaith gwirfoddol wella eich cyfleoedd cyflogaeth.

  Try this course

  Course

  12 hrs

 • Paratoi aseiniadau

  Paratoi aseiniadau

  Efallai y byddwch yn teimlo ar goll pan gewch eich aseiniad cyntaf ond peidiwch â phoeni, nid oes disgwyl i chi wneud gwaith perffaith o'r cychwyn cyntaf. Nid oes un ffordd gywir o ysgrifennu aseiniad. Fodd bynnag, mae rhai egwyddorion a phrosesau cyffredin a fydd yn eich helpu i gadw ar y trywydd cywir wrth ei lunio. Yn yr uned hon byddwch yn dysgu sut i ysgrifennu eich aseiniadau’n effeithiol.

  Try this course

  Course

  10 hrs

 • Pwysigrwydd sgiliau rhyngbersonol

  Pwysigrwydd sgiliau rhyngbersonol

  Er mwyn llwyddo fel rheolwr, mae angen sgiliau rhyngbersonol da arnoch, mae angen i chi ddeall sut i ymdrin â phobl eraill. Bydd yr uned hon yn eich helpu i feithrin ymwybyddiaeth o'ch sgiliau ac i ddeall y gall ymwybyddiaeth o sgiliau rhyngbersonol pobl eraill fod o gymorth mawr i ni wrth ymdrin â'r tasgau gwaith rydym yn gyfrifol amdanynt.

  Try this course

  Course

  3 hrs

Page 1 of 1