Skip to main content

OLCymru archive

OLCymru archive

OLCymru archive

  • Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

   Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

   Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru yw hwn. Bydd yn eich helpu i nodi a myfyrio ar eich profiadau, eich diddordebau a'ch sgiliau a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ddatblygu cynllun gweithredu personol i'w roi ar waith ar ôl i'r cwrs ddod i ben. Mae'r cwrs, a ddatblygwyd gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, yn cynnwys astudiaethau achos gan ofalwyr go iawn sy'n rhannu eu profiadau a'u myfyrdodau.

   Try this course

   Course

   5 hrs

  • Cynllunio dyfodol gwell

   Cynllunio dyfodol gwell

   Dyma fersiwn Gymraeg o gwrs Rhwydwaith Partneriaethau Cymdeithasol y Brifysgol Agored 'Cynllunio gwell dyfodol'.

   Try this course

   Course

   15 hrs

  • Darllen a gwneud nodiadau

   Darllen a gwneud nodiadau

   Mae darllen, gwrando a meddwl fel rhan o'ch astudiaeth yn aml yn mynd law yn llaw â gwneud nodiadau o ryw fath. Fe welwch fod sawl ffordd wahanol o ddarllen a sawl ffordd wahanol o wneud nodyn o rywbeth. Yn dibynnu ar eich sefyllfa, efallai y byddwch yn darllen yn fwy neu'n llai am rywbeth, neu efallai y byddwch yn canolbwyntio ar un adran benodol o lyfr. Efallai y byddwch yn gwneud nodiadau helaeth, yn nodi ond rhai geiriau yn unig, yn gwneud diagramau neu efallai na fyddwch yn gwneud nodiadau o gwbl. Yn yr uned hon byddwch yn cael arweiniad ar ba dechnegau i'w defnyddio a phryd i'w defnyddio.

   Try this course

   Course

   4 hrs

  • Datblygu strategaethau astudio effeithiol

   Datblygu strategaethau astudio effeithiol

   Gall dod i wybod sut rydych yn dysgu eich helpu i ddatblygu technegau astudio sy'n gweddu i'ch anghenion a'r dasg dan sylw. Bydd gwella eich strategaethau astudio yn arbed amser i chi, yn ysgafnhau eich baich gwaith ac yn helpu i wella ansawdd eich gwaith. Yn yr uned hon byddwch yn dysgu technegau ac yn datblygu sgiliau a fydd yn eich helpu gyda'ch astudiaethau.

   Try this course

   Course

   10 hrs

  • Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

   Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

   Mae'r cwrs hwn yn ystyried sut y gall ymgymryd â gwaith gwirfoddol wella eich cyfleoedd cyflogaeth.

   Try this course

   Course

   12 hrs

  • Paratoi aseiniadau

   Paratoi aseiniadau

   Efallai y byddwch yn teimlo ar goll pan gewch eich aseiniad cyntaf ond peidiwch â phoeni, nid oes disgwyl i chi wneud gwaith perffaith o'r cychwyn cyntaf. Nid oes un ffordd gywir o ysgrifennu aseiniad. Fodd bynnag, mae rhai egwyddorion a phrosesau cyffredin a fydd yn eich helpu i gadw ar y trywydd cywir wrth ei lunio. Yn yr uned hon byddwch yn dysgu sut i ysgrifennu eich aseiniadau’n effeithiol.

   Try this course

   Course

   10 hrs

  • Pwysigrwydd sgiliau rhyngbersonol

   Pwysigrwydd sgiliau rhyngbersonol

   Er mwyn llwyddo fel rheolwr, mae angen sgiliau rhyngbersonol da arnoch, mae angen i chi ddeall sut i ymdrin â phobl eraill. Bydd yr uned hon yn eich helpu i feithrin ymwybyddiaeth o'ch sgiliau ac i ddeall y gall ymwybyddiaeth o sgiliau rhyngbersonol pobl eraill fod o gymorth mawr i ni wrth ymdrin â'r tasgau gwaith rydym yn gyfrifol amdanynt.

   Try this course

   Course

   3 hrs

  • Cyflwyniad i waith cymdeithasol

   Cyflwyniad i waith cymdeithasol

   Bydd y cwrs byr hwn yn eich cyflwyno i waith cymdeithasol ac yn datblygu eich dealltwriaeth o rai o’r damcaniaethau sy’n gysylltiedig ag ymarfer gwaith cymdeithasol.

   Try this course

   Course

   15 hrs

  • Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru

   Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru

   Mae parchu hunaniaeth pob person yn un o werthoedd canolog gwaith cymdeithasol ond, fel y mae'r term yn awgrymu, mae gwaith cymdeithasol yn golygu mwy na safbwyntiau unigol: mae hefyd yn digwydd o fewn cyd-destun cymdeithasol. Mae cymdeithas, demograffi, daearyddiaeth, deddfwriaeth genedlaethol, polisi cenedlaethol ac iaith oll yn chwarae rhan bwysig, ym mywydau defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr ac ymarfer gweithwyr cymdeithasol. Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i bwysigrwydd cydnabod bod ymarfer gwaith cymdeithasol yn digwydd mewn cyd-destun. Yn benodol, byddwch yn dysgu beth mae hyn yn ei olygu ar gyfer gwaith cymdeithasol yng Nghymru - yn y cyd-destun Cymreig.

   Try this course

   Course

   10 hrs

  • Gofalu am oedolion

   Gofalu am oedolion

   Dyma fersiwn Gymraeg cwrs Rhwydwaith Partneriaethau Cymdeithasol yr UD, 'Gofalu am Oedolion' ('Caring for Adults').

   Try this course

   Course

   15 hrs

  • Storïau unigol: safbwyntiau ar waith cymdeithasol

   Storïau unigol: safbwyntiau ar waith cymdeithasol

   Yn y gyfres hon o bedwar cyfweliad, byddwch yn gwylio defnyddiwr gwasanaeth, gofalwr, gweithiwr cymdeithasol a rheolwr gwaith cymdeithasol yn siarad am eu profiadau gwahanol. Bydd y cyfweliadau'n dangos pwysigrwydd gwrando ar storïau pobl, pwysigrwydd cydberthnasau mewn ymarfer gwaith cymdeithasol a phwysigrwydd cyd-destun yr ymarfer gwaith cymdeithasol. Byddwch yn ystyried cwestiynau am y cyfweliadau ac yn myfyrio ar oblygiadau'r hyn sydd gan yr unigolion i'w ddweud ar gyfer ymarfer.

   Try this course

   Course

   2 hrs

  • Dechrau gyda seicoleg

   Dechrau gyda seicoleg

   Y 'pos mwyaf a phwysicaf' rydym yn ei wynebu fel pobl yw ni ein hunain (Boring, 1950, tud. 56). Mae pobl yn bos - yn bos cymhleth, cynnil ac amlhaenog, a daw'n fwy cymhleth fyth wrth i ni esblygu dros amser a newid o fewn cyd-destunau gwahanol. Wrth ateb y cwestiwn 'Beth sy'n ein gwneud ni yn pwy ydym ni?', mae seicolegwyr yn cyflwyno amrywiaeth o esboniadau pam bod pobl yn teimlo, yn meddwl ac yn ymddwyn fel ag y maent. Pan fydd yn ymddangos bod seicolegwyr yn deall un rhan o 'pwy ydym ni', daw tystiolaeth newydd i ddangos ochr wahanol i'r amlwg! Nid yw'n hawdd nodi'r holl ddylanwadau.

   Try this course

   Course

   5 hrs

  • Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

   Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

   Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru yw hwn. Bydd yn eich helpu i nodi a myfyrio ar eich profiadau, eich diddordebau a'ch sgiliau a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ddatblygu cynllun gweithredu personol i'w roi ar waith ar ôl i'r cwrs ddod i ben. Mae'r cwrs, a ddatblygwyd gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, yn cynnwys astudiaethau achos gan ofalwyr go iawn sy'n rhannu eu profiadau a'u myfyrdodau.

   Try this course

   Course

   5 hrs

  • Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith

   Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith

   Mae cynorthwywyr addysgu yn adnodd pwysig ym myd addysg. Mae'r uned hon yn edrych ar sut mae'r rôl wedi datblygu ledled y DU dros amser. Mae'n ystyried y sgiliau a'r nodweddion y mae cynorthwywyr addysgu yn eu defnyddio er mwyn rhoi cymorth effeithiol a chyfrannu at waith tîm cynhyrchiol.

   Try this course

   Course

   4 hrs

  • Cefnogi datblygiad plant

   Cefnogi datblygiad plant

   This is Welsh version of the OU Social Partnerships Network course 'Supporting children's development'

   Try this course

   Course

   15 hrs

  • Dysgu ac arfer: Gweithrediad a hunaniaethau

   Dysgu ac arfer: Gweithrediad a hunaniaethau

   Mae'r uned hon yn eich cyflwyno i ddull cymdeithasol-ddiwylliannol o ddeall a dadansoddi'r hyn y byddwch yn ei ddysgu mewn sefydliadau addysgol, gartref ac yn y gweithle.

   Try this course

   Course

   8 hrs

  • Gwlad fechan, hanes mawr: themâu yn hanes Cymru

   Gwlad fechan, hanes mawr: themâu yn hanes Cymru

   Mae’r cwrs yn datgelu ffynonellau ar gyfer nifer o bynciau hanes Cymru o’r drydedd ganrif a’r ddeg i’r ugeinfed ganrif. Mae’n edrych ar y ffordd mae haneswyr yn gwneud eu gwaith drwy gysylltu’r ffynonellau hyn gyda gwaith ysgrifenedig gan brif haneswyr Cymru. Mae’n eich galluogi i benderfynu a yw’r darnau hyn yn rhoi dehongliad cywir o’r dystiolaeth.

   Try this course

   Course

   10 hrs

  • Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

   Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

   Beth yw'r materion pwysig i'w hystyried wrth ddechrau neu redeg busnes bach mewn amgylchedd gwledig? Bydd yr uned astudio hon yn eich cyflwyno i rai syniadau a modelau a fydd yn eich helpu i weithio allan yr hyn rydych am ei wneud gyda'ch syniad busnes ac ystyried effaith byw mewn lleoliad gwledig.

   Try this course

   Course

   24+ hrs

  • Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

   Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

   Mae'r course hon yn ystyried i sut y gall ymgymryd â gwaith gwirfoddol wella eich cyfleoedd cyflogaeth.

   Try this course

   Course

   12 hrs

  • Pwysigrwydd sgiliau rhyngbersonol

   Pwysigrwydd sgiliau rhyngbersonol

   Er mwyn llwyddo fel rheolwr, mae angen sgiliau rhyngbersonol da arnoch, mae angen i chi ddeall sut i ymdrin â phobl eraill. Bydd yr uned hon yn eich helpu i feithrin ymwybyddiaeth o'ch sgiliau ac i ddeall y gall ymwybyddiaeth o sgiliau rhyngbersonol pobl eraill fod o gymorth mawr i ni wrth ymdrin â'r tasgau gwaith rydym yn gyfrifol amdanynt.

   Try this course

   Course

   3 hrs

  • Croeso: Beginners’ Welsh

   Croeso: Beginners’ Welsh

   Promoting the growth of the Welsh language, this section offers our OpenLearn Beginners’ Welsh course.

   Try this course

   Course

   4 hrs

  • Y daith hir tuag at ddatganoli yng Nghymru

   Y daith hir tuag at ddatganoli yng Nghymru

   Mae Graham Day, cyn-Ddarllenydd Cymdeithaseg ym Mhrifysgol Bangor ac awdur Making Sense of Wales (2002) yn adolygu’r camau amrywiol o newid cyfansoddiadol drwy’r pwerau sydd wedi’u datganoli i Gymru gan lywodraeth y Deyrnas Unedig ers y 1990au. Mae’n nodi sut mae’r cynnydd ym mhwerau Llywodraeth Cymru, sy’n angenrheidiol i ddarparu ateb ymarferol a sefydlog, wedi’i gyflawni drwy bontio democrataidd rhyfeddol. Wrth i’r pwyslais symud yn awr o ddiwygio cyfansoddiadol at fanteision gwirioneddol llywodraeth ddatganoledig yng Nghymru, mae hefyd yn cynnig asesiad o rai o lwyddiannau Llywodraeth Cymru.

   Try this course

   Course

   10 hrs

  • Y Gymru Gyfoes

   Y Gymru Gyfoes

   Mae'r cwrs am ddim hwn yn edrych ar y Gymru gyfoes mewn ffordd fywiog a hygyrch drwy ganolbwyntio ar y gwyddorau cymdeithasol. Mae'n cyflwyno agweddau allweddol ar economi, cymdeithas, gwleidyddiaeth a diwylliant Cymru, gan ddarparu cyfoeth o dystiolaeth ddiweddar sydd wedi'i threfnu ar sail cysyniadau a damcaniaethau craidd ym maes y gwyddorau cymdeithasol, er mwyn eich helpu i wneud synnwyr o wlad sy'n newid.

   Try this course

   Course

   15 hrs

  • What about me? A personal development course for carers in Wales

   What about me? A personal development course for carers in Wales

   This is a personal development course for carers in Wales. It will help you to identify and reflect on your experiences, interests and skills and your future aspirations. You will also have the opportunity to develop a personal action plan to take forward beyond the course. Developed by The Open University in Wales and Carers Trust Wales, it is embedded with case studies from real carers sharing their experiences and reflections.

   Try this course

   Course

   5 hrs

  • Supporting children's development

   Supporting children's development

   This is a version of the OU Social Partnerships Network course 'Supporting children's development'

   Try this course

   Course

   15 hrs

  • Teaching assistants: Support in action

   Teaching assistants: Support in action

   Teaching assistants are an important resource in education. This unit looks at how the role has developed across the UK over time and particularly in Wales. It explores the skills and attributes that teaching assistants use to provide effective support and contribute to productive teamwork.

   Try this course

   Course

   4 hrs

  • Learning and practice: Agency and identities

   Learning and practice: Agency and identities

   This unit introduces you to a sociocultural approach to understanding and analysing learning in educational institutions, the home and the workplace.

   Try this course

   Course

   8 hrs

  • Rural entrepreneurship in Wales

   Rural entrepreneurship in Wales

   What are the important issues to consider when starting up or running a small business in a rural environment? This study unit will introduce you to some concepts and models that will help you work out what you want to do with your business idea and to consider the impact of living in a rural location.

   Try this course

   Course

   24+ hrs

  • Using voluntary work to get ahead in the job market

   Using voluntary work to get ahead in the job market

   This course explores how engaging in voluntary work can enhance your employment opportunities.

   Try this course

   Course

   12 hrs

  • The importance of interpersonal skills

   The importance of interpersonal skills

   To succeed in management you need good interpersonal skills, you need to understand how to deal with other people. This unit will help you gain an awareness of your skills and understand that an awareness of the interpersonal skills of others can help us enormously in dealing with the work tasks we are responsible for.

   Try this course

   Course

   3 hrs

  • The long road to Welsh devolution

   The long road to Welsh devolution

   Graham Day, formerly Reader in Sociology at Bangor University and author of Making Sense of Wales (2002) reviews the various stages of constitutional change through which powers have been devolved to Wales from the UK government since the 1990s. He notes how the gradual extension of the powers of the Welsh Government, necessary to provide a workable and settled solution, has been accomplished through a remarkable democratic transition. As emphasis moves now from constitutional reform to the tangible benefits of devolved governance in Wales, he also provides an assessment of some of the achievements of the Welsh Government.

   Try this course

   Course

   10 hrs

  • Contemporary Wales

   Contemporary Wales

   This course provides an accessible and lively social science account of contemporary Wales. It introduces key aspects of the economy, society, politics and culture of Wales, providing a wealth of up-to-date evidence that is organised around core social science concepts and theories, to help you make sense of a changing nation.

   Try this course

   Course

   15 hrs

  • The transformation of work in Wales

   The transformation of work in Wales

   In Wales in recent decades there has been a dramatic transformation of patterns of work and employment. Dr Hugh Mackay delves deeper.

   Read this article

   Article

  • Wales: culture and identity

   Wales: culture and identity

   Wales is a vibrant nation with its own language, musical heritage and strong cultural identity. Here you will find a collection of 6 podcasts exploring these themes.

   Read this article

   Article

  • An introduction to social work

   An introduction to social work

   This short course will introduce you to the social work role and develop your understanding of some of the theory associated with social work practice.

   Try this course

   Course

   15 hrs

  • Introduction to social work in Wales

   Introduction to social work in Wales

   Respecting the individuality of each person is a central value of social work but, as the term suggests, social work is not only about individual perspectives: it also takes place in a social context. Society, demography, geography, national legislation, national policy, and language all play an important part, both in the lives of service users and carers and in the practice of social work practitioners. This course will introduce you to the importance of recognising that social work practice happens in context. In particular, you will learn about what this means for social work in Wales – in the Welsh context.

   Try this course

   Course

   10 hrs

  • Caring for adults

   Caring for adults

   This is a version of the OU Social Partnerships Network course 'Caring for Adults' for Wales.

   Try this course

   Course

   15 hrs

  • Perspectives on social work: Individual stories

   Perspectives on social work: Individual stories

   In this series of four interviews you will watch a service user, a carer, a social worker and a social work manager talking about their different experiences. The interviews will illustrate the importance of listening to people’s stories, the importance of relationship in social work practice, and the importance of the context in which social work practice takes place. You will consider questions about the interviews, and will reflect on the implications for practice of what the individuals have to say.

   Try this course

   Course

   2 hrs

  • Starting with psychology

   Starting with psychology

   The most ‘important and greatest puzzle’ we face as humans is ourselves (Boring, 1950, p. 56). Humans are a puzzle – one that is complex, subtle and multi-layered, and it gets even more complicated as we evolve over time and change in different contexts. When answering the question ‘What makes us who we are?’, psychologists put forward a range of explanations about why people feel, think and behave the way they do. Just when psychologists seem to understand one bit of ‘who we are’, up pops some new evidence to show a different side! It is not easy to pin down all the many influences.

   Try this course

   Course

   5 hrs

  • Small country, big history; themes in the history of Wales

   Small country, big history; themes in the history of Wales

   The course reveals source materials for a number of topics in Welsh history from the thirteenth to the twentieth centuries. It looks at the way historians do their work by aligning these sources with the writings of major historians of Wales. It allows you to decide whether these writings provide an accurate interpretation of the evidence.

   Try this course

   Course

   10 hrs

  • Welsh history and its sources

   Welsh history and its sources

   This is a free teaching and learning resource for anyone interested in Welsh history. It contains study materials, links to some of the most important institutions that contribute to our understanding of the history of Wales, and a pool of resources that can help you understand Welsh history and the way it is studied.

   Try this course

   Course

   24+ hrs

  • Story of Wales

   Story of Wales

   Produced alongside the OU and BBC Wales production of The Story of Wales, here you will find further information about each episode.

   Read this article

   Article

  • Histories of Wales

   Histories of Wales

   Histories of Wales is a BBC Radio Wales series about how the past has made the people of Wales who they are today. Here you find further information about each episode.

   Read this article

   Article

  • Introduction to law in Wales

   Introduction to law in Wales

   The study unit gives a brief overview of the legal history in Wales from the 12th century, followed by an overview of devolution and referendums, the law making powers of the Welsh Assembly and the possible future for legal Wales.

   Try this course

   Course

   8 hrs

  • Croeso: Beginners' Welsh

   Croeso: Beginners' Welsh

   This unit is taken from Croeso, a beginners’ language course that concentrates on Welsh as a tool for communication, but it also provides some insights into Welsh societies and cultures through printed and audio materials. It will be of interest to all those who want to improve their language skills in order to communicate more easily and effectively in Welsh. This unit focuses on basic greetings and introductions, numbers and days of the week. By the end of this unit you will have gained confidence in communicating in Welsh, and you will be able to understand language used by speakers from different areas of Wales. You will develop the four language skills of listening, speaking, reading and writing in Welsh.

   Try this course

   Course

   4 hrs

  • Everyday English 2

   Everyday English 2

   This free course is an introduction to Level 2 Functional Skills in English with tips and techniques to help you communicate more effectively in everyday life.

   Try this course

   Course

   24+ hrs

  • Everyday maths 1 (Wales)

   Everyday maths 1 (Wales)

   This free course is an introduction to Level 1 Essential Skills in maths that’s designed to inspire you to improve your current maths skills

   Try this course

   Course

   24+ hrs

  • Everyday English 1

   Everyday English 1

   This free course will develop and improve your essential speaking and listening, reading and writing skills for work, study and everyday life.

   Try this course

   Course

   24+ hrs

  • What about me? A personal development course for carers in Wales

   What about me? A personal development course for carers in Wales

   This is a personal development course for carers in Wales. It will help you to identify and reflect on your experiences, interests, skills and your future aspirations. You will also have the opportunity to develop a personal action plan to take forward beyond the course. Developed by The Open University in Wales and Carers Trust Wales, it is embedded with case studies from real carers sharing their experiences and reflections.

   Try this course

   Course

   5 hrs

  • Refresh your study skills

   Refresh your study skills

   Here you will finds a link to a variety of courses on The Open University’s OpenLearn website that can help you develop skills if you are new to or returning to learning. There are 40 courses ranging from skills to improve essay writing, to IT and digital skills and preparing to study in English.

   Try this course

   Course

   20 hrs

Page 1 of 2