සහභාගී වීමේ ක්‍රම හඳුන්වා දීම

2. වැඩමුළු

Illustration of a person with a flip chart talking to people

වැඩමුළුවක නිර්වචනය කුමක්ද?
 • සහභාගිවන්නන් සමඟ තොරතුරු බෙදා ගැනීමට සහ මෙම මාතෘකාව සාකච්ඡා කිරීමට නිශ්චිත මාතෘකාවක් මත සංවිධානය කරන ලද රැස්වීමක්.


වැඩමුළුවක් සංවිධානය කළ යුත්තේ කුමන අවස්ථාවලදීද?
 • ප්‍රජා නියැලීමේ ආරම්භයේ දී: ප්‍රජාවන් සමඟ තොරතුරු බෙදා ගැනීමට, නියැලීමේ අරමුණු සාකච්ඡා කිරීමට සහ සහභාගී වීමට ප්‍රජාවන්ගේ උනන්දුව ප්‍රශ්න කිරීමට, විශේෂිත අංශ/තේමා පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීමට.
 • ප්‍රජා නියැලීමේ ක්‍රියාවලියේදී, විවිධ මත ඉදිරිපත් වීමට ඉඩ සැලසීම.
 • ප්‍රජා නියැලීමේ ක්‍රියාවලිය අවසානයේ: ප්‍රතිඵල බෙදා ගැනීමට සහ සාකච්ඡා කිරීමට, ක්‍රියාවලිය ඇගයීමට, සොයාගැනීම් බාහිර ප්‍රේක්ෂකයින්ට සන්නිවේදනය කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව එකඟ වීම.


පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව
 • විශාල පිරිසක් (ආසන්න වශයෙන් 10 සිට 40 දක්වා)


කාලය
 • පැය 2 සිට 5 දක්වා


ප්‍රතිලාභ
 • නිශ්චිත තේමාවක් පිළිබිඹු කිරීම සඳහා විශාල පිරිසක් ක්‍රියාකාරීව සම්බන්ධ කර ගැනීම.
 • නිශ්චිත තේමාවක් පිළිබඳව මිනිසුන්ට තොරතුරු ලබා දීමට සහ ඔවුන්ගෙන්  අදහස් සහ තොරතුරු ලබා ගැනීමට.
 • එම තේමාව පිළිබඳව සහභාගිවන්නන් අතර සාකච්ඡාව පෝෂණය කිරීම සහ විවිධ අදහස් හා ඉදිරිදර්ශනවලට මුහුණ දීම.
 • පුළුල් පිරිසක් සම්බන්ධ කර ගැනීම ඵලදායී ක්‍රියාවලියකි.


සීමාවන්
 • ලැජ්ජාශීලී පුද්ගලයන් සාකච්ඡාවලට සක්‍රියව සහභාගි නොවිය හැක.
 • විශාල සූදානමක් සහ සංවිධානයක්  අවශ්‍ය වේ.

People from a village in Cambodia sat on the floor with a person running a focus group