සහභාගී වීමේ ක්‍රම හඳුන්වා දීම

5. අවිධිමත් සාකච්ඡාව

Illustration of people sat under a tree talking

නිර්වචනය කුමක්ද?
 • මුලපිරීම හා සම්බන්ධ සංවාදයක්: එය පූර්ව නිශ්චිත ප්‍රශ්න මාලාවක් අනුගමනය නොකරයි; "වාර්තාවෙන් බැහැර" ලෙස සැලකිය හැකිය.


අවිධිමත් සාකච්ඡාව පැවැත්විය යුත්තේ කුමන අවස්ථාවලදීද?
 • අවිධිමත් සාකච්ඡා ඕනෑම වේලාවක සහ සෑම තැනකම සිදු වේ. 
 • ප්‍රජා සහභාගීත්වයේ ක්‍රියාවලියේ ආරම්භයේ දී: මුලපිරීමේ අරමුණු ඉදිරිපත් කිරීම, ඔහුගේ/ඇයගේ මතය විමසීමට; අවිධිමත් ආකාරයෙන් සන්දර්භය සහ ජනතාව දැන ගැනීමට. වඩාත් ව්‍යුහගත සම්මුඛ සාකච්ඡා නිර්වචනය කිරීමේ පළමු අදියර අවිධිමත් සාකච්ඡා විය හැක. 
 • ප්‍රජා නියැලීමේ ක්‍රියාවලිය අතරතුර: විවිධ තොරතුරු සහ බොහෝ විට අනපේක්ෂිත තොරතුරු වලට ඉඩ සලසයි. මෙම අවිධිමත් සන්දර්භය තුළ මිනිසුන්ට ඔවුන්ගේ සැකයන් හෝ ගැටලු  ප්‍රකාශ කළ හැකිය. 
 • මුලපිරීම පිළිබඳ ජනතා අදහස් පීඩනයකින් තොරව ලබා ගත හැකිය.


පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව
 • සාමාන්‍යයෙන් කුඩා සංඛ්‍යාවක්, 4ට වඩා අඩු.


කාලය
 • නියත සංඛ්‍යාවක් නොවේ


ප්‍රතිලාභ
 • විධිමත් සන්දර්භයන් තුළ අපහසුතාවයක් දැනෙන පුද්ගලයින්ගේ අදහස් ලබා ගැනීම.
 • පූර්ව නිශ්චිත විධිමත් ව්‍යුහයක් තුළ ඔබට නොතිබූ තොරතුරු ලබා ගැනීම.
 • සහභාගිවන්නන් සමඟ වැඩි සම්බන්ධතාවයක් සහ විශ්වාසයක් වර්ධනය කිරීම


සීමාවන්
 • “වාර්තාගත නොවන" සන්දර්භය තොරතුරු විධිමත් හා නිවැරදි පටිගත කිරීම සහ අවසාන භාවිතය සඳහා සීමාකාරී සාධකයක් විය හැක. ඔබට තොරතුරු තීරණාත්මක බව සහ එය නිල වශයෙන් භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය නම්, කැමැත්ත විමසන්න, සහ/හෝ පසු විපරම් සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් හෝ වඩාත් විධිමත් වැඩමුළු සඳහා ඔවුන්ගේ සහභාගීත්වය සඳහා කටයුතු කරන්න. 
 • අනපේක්ෂිත බව.