සහභාගීත්ව වීඩියෝවක් සකස් කිරීම

2. ට්‍රයිපොඩ් එකක හෝ අතින් වීඩියෝවක් රූගත කිරීම