සහභාගීත්ව වීඩියෝවක් සකස් කිරීම

3. වීඩියෝවේ ශබ්දය, ක්ලිප් ඔන් සහ ෂොට්ගන් මයික්‍රොෆෝන