ඔබගේ සහභාගීත්ව වීඩියෝව සැලසුම් කිරීම

2. පිටපත සහ දෙබස්


ඔබේ අදහස වර්ධනය කිරීමට පිළිතුරු දිය යුතු ප්‍රශ්න ලැයිස්තුව:

  • ඔබේ වීඩියෝව කුමක් ගැනද?
  • ඔබට යැවීමට අවශ්‍ය පණිවිඩය කුමක්ද සහ ඇයි?
  • ඔබට මේ කතාව පැවසීම වැදගත් වන්නේ ඇයි?

ඔබේ වීඩියෝ අදහස සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා පිළිතුරු දිය යුතු ප්‍රශ්න ලැයිස්තුව:

  • ඔබේ කතාවේ මොකද වෙන්නේ?
  • එය සිදු වන්නේ කොහේද?
  • එය සිදු වන්නේ කවදාද?
  • ඇයි එහෙම වුණේ?