பங்கேற்பு நுட்பங்கள் பற்றிய அறிமுகம்

2. செயலமர்வுகள்

Illustration of a person with a flip chart talking to people

அது என்ன?
 • ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்பில், அந்த தலைப்பை மக்களுடன் கலந்துரையாடவும் தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஒரு கூட்டம். இது கலந்துரையாடல்கள், விரிவுரைகள் மற்றும் விளையாட்டுகள் அல்லது திரைப்பட காட்சிகள் போன்ற பிற செயற்பாடுகளைக் கொண்டிருக்கலாம்.


அதை எப்போது பயன்படுத்த வேண்டும்?
 • சமூக ஈடுபாட்டின் ஆரம்பத்தில்: சமூகங்களுடன் தகவல்களைப் பகிர்வது, ஈடுபாட்டின் நோக்கங்களைப் பற்றி கலந்துரையாடுவது மற்றும் பங்கேற்பதற்கான சமூகங்களின் ஆர்வத்தை கேள்விக்குட்படுத்துதல், குறிப்பிட்ட அம்சங்கள்/கருப்பொருள்கள் பற்றிய தகவல்களைப் பெறுதல்.
 • சமூக ஈடுபாட்டின் செயன்முறையின் போது: ​​பல்வேறு கருத்துகள் வர அனுமதிக்க.
 • சமூக ஈடுபாட்டின் செயன்முறையின் முடிவில்: முடிவுகளைப் பகிரவும் கலந்துரையாடவும், செயன்முறையை மதிப்பீடு செய்யவும், கண்டுபிடிப்புகளை வெளிப் பார்வையாளர்களுக்கு எப்படித் தெரிவிப்பது என்பதை ஒப்புக்கொள்ளவும்.


மக்களின் எண்ணிக்கை
 • பெரிய மக்கள் குழு (சுமார் 10 முதல் 40 வரை)


நேரம்
 • 2 முதல் 5 மணி நேரம்


நன்மைகள்
 • ஒரு குறிப்பிட்ட கருப்பொருளைப் பிரதிபலிப்பதில் ஒரு பெரிய குழுவினரை செயற்திரமாக ஈடுபடுத்துதல்.
 • ஒரு குறிப்பிட்ட கருப்பொருளைப் பற்றிய தகவல்களை மக்களுக்கு வழங்குவதற்கும் அவர்களிடமிருந்து கருத்து மற்றும் தகவலைப் பெறுவதற்கும்.
 • அந்த கருப்பொருளில் பங்கேற்பாளர்களிடையே கலந்துரையாடலை வளர்ப்பதற்கும், வெவ்வேறு கருத்துக்களையும் கண்ணோட்டங்களையும் எதிர்கொள்வதற்கும்.
 • இது ஒரு பரந்த மக்கள் குழுவைச் சென்றடைவதற்கான ஒரு சிறந்த செயன்முறையாகும்.


வரையறைகள்
 • கூச்ச சுபாவமுள்ள மக்கள் கலந்துரையாடல்களில் தீவிரமாக பங்கேற்க மாட்டார்கள்.
 • நிறைய தயாரிப்பு மற்றும் ஏற்பாடு தேவைப்படலாம்.

People from a village in Cambodia sat on the floor with a person running a focus group