பங்கேற்பு வீடியோவிற்கான படப்பிடிப்பு வீடியோ

2. முக்காலியில் அல்லது கையால் வீடியோவை படமாக்குதல்