செயற்பாட்டுக் கற்றல்

செயற்பாட்டுக் கற்றல் என்பது ஒரு சமூகத்துடனான ஈடுபாட்டை ஊக்குவிக்கும் ஒரு செயன்முறையாகும், அங்கு நீங்கள் தொடர்ந்து கற்றல் மற்றும் மேம்படுத்துவதற்கு திட்டமிடல், செயற்படல், அவதானித்தல் மற்றும் மதிப்பீடு ஆகியவற்றின் தொடர்ச்சியான சுழற்சியை பின்பற்றுகிறீர்கள்.

» முக்கிய எண்ணக்கருக்கள் சொற்களஞ்சியம்