පදමාලාව


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL

තීරණ ගන්නා

අන් අයගේ ජීවිතයට බලපාන වැදගත් තීරණ ගන්නා පුද්ගලයෙකි. උදාහරණ ලෙස ප්‍රාදේශීය නායකයන් සහ දේශපාලනඥයන් දැක්විය හැකිය.


නිදහස්, පූර්ව සහ දැනුවත් කැමැත්ත (FPIC)

ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් සහ ආරක්‍ෂාව හරහා ප්‍රවර්ධනය කරන ලද, බලහත්කාරයෙන්, බිය ගැන්වීමෙන් හෝ උපාමාරුවලින් තොර, ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ තීරණ ගැනීමට පෙර සම්බන්ධ වීම සහ අරමුණ, ක්‍රියාවලිය, කාලසීමාව වැනි තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශ වීම , ක්‍රියාකාරකම්වල පිහිටීම සහ ප්‍රතිලාභ.


ප්‍රජාව

පහත සඳහන් අංගවලින් එකක් හෝ කිහිපයක් බෙදා ගන්නා විවිධ පුද්ගලයන් සමූහයකි: භූගෝලීය පිහිටීම, ජනවාර්ගිකත්වය, විශ්වාසය හෝ ඔවුන්ට එකම කණ්ඩායමට අයත් වීම සහ සමාන ගැටළු බෙදාගැනීම පිළිබඳ හැඟීමක් ලබා දෙන ඕනෑම සමාජ-පාරිසරික අංශයකි.


සදාචාරය

අයිතිවාසිකම්, බැඳීම්, සමාජයට ප්‍රතිලාභ සහ සාධාරණත්වය සම්බන්ධයෙන් අප කරන දේ සඳහා මාර්ගෝපදේශ සපයන සමානාත්මතාවය, ධනාත්මක ආකල්ප, නිර්නාමිකභාවය සහ කැමැත්ත පිළිබඳ ප්‍රමිතීන් වෙත යොමු වේ.Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL