පදමාලාව


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  (Next)
  ALL

ප්‍රජාව

පහත සඳහන් අංගවලින් එකක් හෝ කිහිපයක් බෙදා ගන්නා විවිධ පුද්ගලයන් සමූහයකි: භූගෝලීය පිහිටීම, ජනවාර්ගිකත්වය, විශ්වාසය හෝ ඔවුන්ට එකම කණ්ඩායමට අයත් වීම සහ සමාන ගැටළු බෙදාගැනීම පිළිබඳ හැඟීමක් ලබා දෙන ඕනෑම සමාජ-පාරිසරික අංශයකි.Page: (Previous)   1  2  3  4  (Next)
  ALL