පදමාලාව


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4
  ALL

සදාචාරය

අයිතිවාසිකම්, බැඳීම්, සමාජයට ප්‍රතිලාභ සහ සාධාරණත්වය සම්බන්ධයෙන් අප කරන දේ සඳහා මාර්ගෝපදේශ සපයන සමානාත්මතාවය, ධනාත්මක ආකල්ප, නිර්නාමිකභාවය සහ කැමැත්ත පිළිබඳ ප්‍රමිතීන් වෙත යොමු වේ.Page: (Previous)   1  2  3  4
  ALL