சொற்களஞ்சியம்


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  (Next)
  ALL

தரவு

அவதானிப்பு மூலம் சேகரிக்கப்படும் குணாதிசயங்கள் அல்லது தகவல், பொதுவாக எண். அவை புகைப்படங்கள், வீடியோக்கள் மற்றும் உரையாகவும் இருக்கலாம்.Page: (Previous)   1  2  3  4  5  (Next)
  ALL