சொற்களஞ்சியம்


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  (Next)
  ALL

நெறிமுறை

உரிமைகள், கடமைகள், சமுதாயத்திற்கான நன்மைகள் மற்றும் நேர்மை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் நாம் என்ன செய்கிறோம் என்பதற்கான வழிகாட்டுதல்களை வழங்கும் சமநிலை, நேர்மறையான அணுகுமுறை மற்றும் ஒப்புதலின் தரங்களைக் குறிக்கிறது.Page: (Previous)   1  2  3  4  5  (Next)
  ALL