சொற்களஞ்சியம்


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5
  ALL

முடிவெடுப்பவர்

மற்றவர்களின் வாழ்க்கையை பாதிக்கும் முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்கும் நபர். உதாரணங்கள் உள்ளூர் தலைவர்கள் மற்றும் அரசியல்வாதிகள்.Page: (Previous)   1  2  3  4  5
  ALL