Sut gallaf gyrraedd yno?

Cyflwyniad

Ym Mlociau 1 a 2 rydych wedi cyflawni rhai gweithgareddau a ddylai fod wedi gwella eich hunanymwybyddiaeth, ac wedi cael eich tywys i archwilio cyfleoedd. Rydych wedi treulio llawer o amser fwy na thebyg yn dadansoddi eich bywyd a'ch gyrfa, a dylech fod wedi ystyried eich cryfderau, eich sgiliau a'ch profiad, ac ymchwilio i'r meysydd galwedigaethol sydd o ddiddordeb i chi. Nod y bloc hwn yw eich helpu i wneud penderfyniadau a datblygu cynllun sy'n nodi sut y byddwch yn gweithredu arnynt. Bydd y cyngor, yr arweiniad a'r gweithgareddau isod yn eich helpu i ystyried manteision ac anfanteision penderfyniadau gwahanol, dod o hyd i ffynonellau cymorth a chynllunio camau gweithredu.

Dyma fideo sy'n cyflwyno'r bloc hwn, ac wedyn gweithgaredd a fydd yn gwneud i chi ystyried a oes angen i chi ddiweddaru eich dadansoddiad SWOT.

Download this video clip.Video player: pabf_video_s3.mp4
Skip transcript

Transcript

Croeso i Bloc 3. Yn y bloc diwethaf, gwnaethom ystyried yr hyn sy'n bwysig i chi a'r hyn a fyddai'n eich galluogi i greu dyfodol gwell i chi eich hun. Unwaith y dechreuoch ystyried yr agweddau hyn, efallai y gwnaeth eich cynlluniau gyrfa neu gynlluniau bywyd newid neu efallai y daethant yn fwy heriol. Felly, byddwch yn dechrau drwy edrych yn ôl ar eich dadansoddiad SWOT unwaith eto.

Mae sefyllfaoedd personol pawb a'r heriau sy'n eu hwynebu yn wahanol ac, yn y bloc diwethaf, gwnaethoch dreulio llawer o amser yn ystyried eich opsiynau a ffynonellau gwybodaeth gwahanol. Ym Mloc 3, byddwch yn datblygu cynlluniau realistig a fydd yn eich helpu i gyflawni eich nodau. Gobeithio y byddwch yn mwynhau Bloc 3 ac y bydd yr adran camau nesaf yr un mor bleserus a defnyddiol. Gobeithio bod y cwrs wedi bod yn un difyr, a phob lwc gyda'r broses o gynllunio dyfodol gwell i chi eich hun.

End transcript
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Gweithgaredd 1

Timing: Caniatewch tua 15 munud

Mae un neu ddau reswm pam y gallech fod am ailedrych ar eich canlyniadau SWOT. Efallai bod cryn amser wedi mynd heibio ers i chi gwblhau'r dadansoddiad SWOT ar ddiwedd Bloc 2, ac efallai bod llawer o bethau wedi newid. Er enghraifft, efallai eich bod wedi mynd i'r afael â rhai o'ch gwendidau, neu efallai bod rhai o'r bygythiadau wedi diflannu. Os oes unrhyw beth wedi newid, diwygiwch eich canlyniadau SWOT er mwyn adlewyrchu'r sefyllfa bresennol.

Fodd bynnag, hyd yn oed os ydych wedi cwblhau eich dadansoddiad SWOT yn ddiweddar a'i fod yn dal yn fyw yn y cof, cymerwch ychydig funudau i fwrw golwg drosto cyn i chi ddechrau Bloc 3. Gofynnwch gwestiynau fel:

  • A oes unrhyw beth yn y canlyniadau yr hoffwn ei newid?
  • Beth yw fy mlaenoriaethau o ran mynd i'r afael â gwendidau a bygythiadau?
  • Beth yw fy mlaenoriaethau o ran adeiladu ar fy nghryfderau ac achub ar gyfleoedd?

Unwaith rydych yn hapus gyda'ch SWOT a'ch bod wedi nodi unrhyw flaenoriaethau, bydd gennych sylfaen gadarn ar gyfer symud ymlaen.