4.4 Tebygrwydd

Nid oes llawer o waith ymchwil i ategu'r hen ddywediad bod pobl â nodweddion cyferbyniol yn denu ei gilydd. Yn wir, mae astudiaethau niferus yn awgrymu ein bod yn dueddol o gael ein denu at bobl debyg i ni'n hunain. Mae hyn yn berthnasol p'un a ydym yn ystyried cyfeillgarwch neu gydberthnasau agosach. Gellir gweld tebygrwyddau o ran oedran, ethnigrwydd, crefydd, dosbarth cymdeithasol, deallusrwydd, diddordebau a rhai agweddau ar ymddangosiad corfforol. Fodd bynnag, mae gwaith ymchwil yn awgrymu mai'r tebygrwyddau pwysicaf yw'r rheini sy'n ymwneud â chredoau, gwerthoedd, agweddau a'r ffordd y mae pobl yn gweld y byd. Eglurodd Steven Duck (1992) mai'r rheswm am hyn yw ei bod yn haws rhyngweithio â rhywun sy'n gweld y byd yn yr un ffordd. Mae hefyd yn cynyddu ein hyder yn ein hagweddau ein hunain sydd yn ei dro yn rhoi hwb i'n hunanbarch.

4.3 Agosrwydd a chynefinrwydd

4.5 Ymddangosiad corfforol