Para 3.12

Yn wahanol i wrthryfel gweithwyr Capten Swing yn 1830-31, roedd y terfysgoedd yn wrthryfel gan ffermwyr. Nid oedd llafurwyr yn talu rhenti uchel, tollau cyson, degwm a chyfraddau gwael; yn wir, roeddent yn elwa o'r prisiau isel cyfredol hyd yn oed os oedd swyddi yn prinhau. Serch hynny, roedd y dosbarthiadau llafur yn edrych yn ffafriol ar Beca, ac roedd llafurwyr amaethyddol ac, yn ne-ddwyrain Sir Gaerfyrddin, glowyr, yn cymryd rhan fel actorion ar gyrion y ddrama. Mewn ystyr real iawn, roedd Beca yn wrthryfel cymunedol, a dyna fel roedd hi’n ystyried ei hun. Ymunodd rhai gweision fferm am resymau cadarnhaol: roedd ganddynt gysylltiadau cymdeithasol agos â'u cyflogwyr, a oedd yn denantiaid ar ffermydd bychain ac fel eu hunain yn byw bodolaeth llwm; roeddent yn casáu deddf y tlodion; roedden nhw’n casáu talu tollau ar datws yr oeddent yn ôl yr arfer yn cael hawl i’w plannu ym meysydd y ffermwyr. Ar ben hynny, ymunodd llafurwyr a bechgyn am 'dipyn o hwyl'; eto, y jôc o wneud ffyliaid o'r awdurdodau a’r fyddin oedd yn denu llawer o'r terfysgwyr o'r gwely; ac roedd rhai gweithwyr yn bresennol yn sgil galw penodol Beca ar ffermwyr penodol i gyflwyno eu hunain ynghyd â'u weision. Ond tua diwedd Awst 1843 fe wnaeth llafurwyr Sir Gaerfyrddin a Sir Aberteifi, gan honni eu bod wedi helpu eu cyflogwyr i weld eu cwynion yn cael eu hunioni, ddechrau cynnal eu cyfarfodydd eu hunain i gwyno yn erbyn y modd pitw roedd ffermwyr wedi eu trin(3O). Roedd y ffermwyr wedi dychryn gymaint gyda’r tro dieflig hwn yn y ddigwyddiadau fel eu bod yn croesawu presenoldeb milwyr erbyn diwedd Medi 1843. O ddiwedd Gorffennaf 1843 byddai canolbwynt Beca i’w weld fwyfwy yn ardal lled-ddiwydiannol de-ddwyrain Sir Gaerfyrddin. Yma roedd glowyr, yn isel eu hysbryd yn sgil gostwng cyflogau a diweithdra, yn cefnogi ffermwyr a oedd yn malu gatiau. Yn amlwg, nid oedd ganddynt unrhyw gweryl gyda'r giatiau, ac roeddent yn gwbl groes eu safbwynt o ran buddiannau ffermwyr gan eu bod eisiau gweld gostyngiad mewn prisiau bwyd. Yn sicr roedd y taliad a gawsant yn gymhelliad cryf; efallai y byddant hefyd wedi rhesymu y byddai cefnogi'r ffermwyr wedi gorfodi'r ffermwyr i'w cefnogi hwythau yn eu tro. Felly yn gynnar ym mis Awst penderfynodd y glowyr, gan eu bod wedi cynorthwyo ffermwyr i gael gostyngiad mewn rhenti a thollau, y dylent alw arnynt i ostwng pris eu cynnyrch. Roedd rhwyg arall yn agor ym mudiad Beca.