Para 3.5

Roedd modd cyfiawnhau’r helynt ynghylch rhenti, oherwydd ar wahân i nifer o eithriadau clodwiw, nid oedd y rhan fwyaf o landlordiaid yn helpu eu tenantiaid. Roedd rhenti yn uwch yng Nghymru yn ei chyfanrwydd nag yn Lloegr. Roedd llawer o’r rhenti, yn wir, dan y system prydlesi am oes yn dal yn gyffredin, gan aros ar y lefel roedden nhw wedi cael eu pennu mewn blynyddoedd ffafriol. Ar gyfer y ffermydd hynny oedd ar fin cael eu hailosod, roedd modd i landlordiaid gynnal lefel uchel y rhenti blaenorol oherwydd y galw taer am ddaliadau a oedd yn codi o awydd y trigolion lleol i rentu fferm yn eu hardal frodorol a’r twf cyflym yn y boblogaeth. Roedd y sefyllfa yn gwaethygu yn sgil yr arfer gyffredin (ond nid cyffredinol) o osod tir i'r cynigydd uchaf drwy dendr. Roedd bai ar landlordiaid a thenantiaid (er bod mwy o fai ar y landlordiaid) am y system warthus hon a arweiniodd at renti afresymol.