Para 5.8

Ym mhob achos, ffactor allweddol y siroedd lle’r oedd allfudo i’w weld fel y nodwedd demograffaidd amlycaf oedd: gostyngiad net cyson yn y boblogaeth oherwydd allfudo ynghyd â degawdau cyson lle’r oedd yna hefyd ostyngiad llwyr yn y boblogaeth gyfan. Y siroedd a effeithiwyd oedd Sir Frycheiniog, Sir Aberteifi, Sir Feirionnydd (am ein cyfnod penodol o 1800 ymlaen), Sir Drefaldwyn a Sir Faesyfed. Dyma’r siroedd lle bu symudiad pendant/clir allan ohonynt. A oedd hwn yn symudiad o’r tir hefyd?