Para 6.5

Cafodd merched eu gorfodi i weithio fel morynion. Pe bai merch yn gwrthod swydd fel morwyn yna byddai’n colli ei budd-dal diweithdra: pe bai’n ei derbyn, a hynny am gyflog isel iawn, ni fyddai ganddi unrhyw gymorth gwladol wrth gefn, na hawl i unrhyw fudd-daliadau eraill. Yn ystod y blynyddoedd rhwng y ddau ryfel, pan oedd diweithdra ar lefel uchel iawn, yr unig gynlluniau hyfforddi ar gael i ferched oedd ym maes gweini. Trefnid y rhain gan Bwyllgor Canolog Cyflogaeth i Ferched, o dan nawdd y Weinidogaeth Lafur lleolid y ‘canolfannau hyfforddiant cartref’ yn yr ardaloedd dirwasgedig. Yng Nghymru roeddent mewn lleoedd fel Aberdâr, y Barri, Pen-y-bont ar Ogwr, Brynmawr, Caerffili, Glynebwy, Maesteg, Merthyr Tudful, Pont-y-pŵl, Pontypridd, Wrecsam ac Ystrad Rhondda.